Forsikringsordbog

Hvad betyder selvrisiko? Hvad er en friskade? Hvad er anciennitet? Vi har samlet en række ord med en tilhørende forklaring.​

A - E

A

Affektionsværdi 
En værdi der alene henstår på følelser og minder. Affektionsværdi kan ikke prissættes og dermed ikke forsikres.

All risk-forsikring 
Ved en all risk-forsikring forstås en forsikring, der dækker alle skadeårsager, med mindre skadeårsagen er positivt undtaget.

Anciennitet 
Anciennitet er et begreb der bruges om den kørselserfaring, du har opnået.

Ansvarsforsikring 
En ansvarsforsikring dækker i de tilfælde, hvor forsikringstager pådrager sig et juridisk erstatningsansvar for skader på andre personer eller ting. Denne er lovpligtig hvis du er bil-, knallert-, MC- eller hundeejer.

Arbejdsobjektet 
Ved arbejdsobjektet forstås den bygning (herunder tilbygning), der er under nyopførelse samt den del af huset, der er under ombygning.


B

Begunstigelse 
Begunstigelse er betegnelsen for den eller de personer, som forsikringstageren bestemmer til at overtage hans rettigheder ved hans død (typisk til at modtage forsikringsydelsen ved livsforsikring og ulykkesforsikring).

Bilforsikring 
Du skal ifølge lovkrav som minimum have en ansvarsforsikring på bilen, således du er forsikret mod skader på andre personer eller ting.

Blødt tag 
Tagbelægning der omfatter strø, rør eller tang.

Brand 
Ved brand (ildsvåde) forstås løssluppen og flammedannende ild, der kan brede sig ved egen kraft og som har et større omfang.

Bygning 
En bygning er defineret som en genstand, der har tag, vægge og er på støbt fundament. Er det ikke på støbt fundament, er det at betragte som værende haveanlæg.


D

Dobbeltforsikring 
Med dobbeltforsikring menes, at en genstand/interesse er forsikret mod samme fare hos flere selskaber.

Dækning 
Dækning er et andet begreb for at være forsikret og betyder, at en risiko bliver overtaget af et forsikringsselskab.


E

Eksplosion 
Eksplosion er en momentant forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer.

Ekstraudgifter 
Ekstraudgifter er rimelige udgifter du har som følge af en dækningsberettiget forsikringsskade. Er der tale om udgifter du ville have haft uanset skaden, så er der ikke tale om en ekstraudgift.

El-skade 
Ved el-skade forstås skade på de elektriske ledere eller komponenter, der opstår på grund af kortslutning (en utilsigtet forbindelse i et elektrisk kredsløb), induktion (tordenvejr), overspænding (fejl i elforsyningen) eller lignende.

F - T

F

Farlig sport 
Farlig sport er fx boksning, karate og andre kampsportsgrene, elastikspring, paraglidning (faldskærm efter båd), hanggliding (drage- eller sejlflyvning), faldskærmsudspring, svæveflyvning, jetski, vandscooter, dykning med anvendelse af dykker- eller frømandsudstyr, træning eller deltagelse i enhver form for motorløb, cykelløb eller hestevæddeløb.

Fast bygningstilbehør 
Ved fast bygningstilbehør forstås fx faste el-, gas- og vandinstallationer, hovedtavler, kraftinstallationer, lysinstallationer, grundvandspumper, faste ventilationsanlæg, elevatorer, fastmonterede anlæg til brand-, vandskade-, og tyverisikring af bygninger og indendørs svømmebassiner, mobile køkkenelementer og fastmonterede udekøkkener.

Det inkluderer også tæpper, hvis de er limet fast til underlaget eller hvis de er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv. Med færdigt gulv menes parketgulv eller et andet gulv, der ikke behøver et tæppe eller anden belægning for at kunne fungere som færdigt gulv.

Forsikringsbevis 
Et forsikringsbevis benyttes i forbindelse med indregistrering af motorkøretøjer. Forsikringsbeviset tjener som dokumentation for, at den lovpligtige ansvarsforsikring er tegnet.

Forsikringsstedet 
Forsikringsstedet er den/de bygning(er), der ligger på den adresse, der er anført på policen.

Forsikringstager 
Forsikringstager er en person der i sit eget navn har indgået forsikringsaftalen for sig selv eller andre.

Forsikringsvilkår 
De bestemmelser, der gælder for den pågældende forsikring. I forsikringsvilkårene står der beskrevet dine, forsikringsselskabet og eventuelle andre sikredes rettigheder og pligter. Forsikringsvilkårene er bindende for begge parter.

Friskade 
Friskade sikrer, at du ikke bliver opkrævet selvrisiko og ikke mister præmietrin på fx brand, tyveri og kortslutning på din bil.


G

Glas 
Glas eller erstatningsmateriale herfor, der er monteret som en bygningsdel på den blivende plads, fx vinduer, fastmonterede spejle, glaskeramiske kogeplader, ovnglas og døre til brusekabiner.

Glas- og kummeforsikring 
Dækker smadrede vinduer, brud på håndvaske og wc-kummer.

Grønt kort 
Det grønne kort er bevis for, at dit køretøj er lovpligtigt ansvarsforsikret. 

Læs mere om det grønne og røde kort her.


H

Helbredsattest 
Helbredsattesten er udfærdiget af et forsikringsselskab og bruges ved antagelse af personforsikringer.

Hundeansvarsforsikring 
Hundeansvarsforsikringen dækker dit ansvar som hundeejer, hvis din hund forvolder skade.

Husforsikring 
En husforsikring dækker skader på helårshuset forårsaget af brand, storm, vand m.m. Desuden omfatter den typisk også dækning for anden pludselig skade. Ofte har forsikringen også insekt- og svampedækning, glas- og sanitetsdækning samt dækning for skader på stikledninger og skjulte rør.

De sidstnævnte deldækninger er i nogle tilfælde tilvalg. Forsikringen omfatter også en husejeransvarsforsikring og en retshjælpsforsikring. Husforsikringen kan også hedde villaforsikring, parcelhusforsikring, ejendomsforsikring eller bygningskaskoforsikring.

Husstand 
Ved husstand forstås forsikredes ægtefælle/samlever, børn, plejebørn, og de personer der er gift med/lever i fast parforhold med dine hjemmeboende børn. Fastboende hushjælp betragtes ligeledes som en del af husstanden.

For at være omfattet af indboforsikringen​ skal de pågældende personer være tilmeldt Folkeregisteret på forsikringstagerens adresse i Danmark.

Bofællesskab bestående af maks. 2 personer sidestilles med fast parforhold. Endvidere er delebørn, aflastningsbørn, udvekslingsstudenter der bor hos forsikrede, samt ægtefæller/samlever der bor på plejehjem omfattet af forsikringen. Udeboende børn under 21 år der bor alene er også omfattet.

Det er dog en betingelse for at være dækket af forsikringen, at de pågældende personer hverken lever i et fast parforhold eller har fastboende børn hos sig.

Hobbydrivhuse 
Drivhuse på maks. 13 m2.

Hovedforfald 
Forsikringer har hovedforfald én gang om året og hovedforfaldsdatoen er den dato, hvor forsikringen fornyes.

Hærværk 
Ved hærværk forstås skade forårsaget med vilje og i ondsindet hensigt af personer uden lovlig adgang til forsikringsstedet.


I

Indbosum 
Indbosummen er værdien på alle dine eller familiens ejendele i hjemmet og skal mindst svare til den samlede værdi, ellers risikerer du kun at få delvis erstatning.

Indbrudstyveri 
Ved indbrudstyveri skal forstås tyveri fra forsvarligt aflåst bygning eller lokale.

K - O

K

Kaskoforsikring 
Dækker skader på din bil, men ikke på personer.

Klasse RØD 
Klasse RØD er en Forsikring & Pension-registreret sikringsenhed, der udviser så stor modstand mod indbrudsforsøg, at den kan antages at være sikker ved gennembrydnings-/oplukningsforsøg.


L

Lynnedslag 
Lynnedslag foreligger, når der på forsikringsstedet kan påvises skade på bygningsdel eller løsøre, der er en direkte følge af elektrisk varme- eller kraftpåvirkning i forbindelse med lynstrømmens afledning til jord.


N

Normalt afløb 
Ved normalt afløb forstås, at vand uhindret kan få afløb igennem de sædvanlige rør, kanaler og lignende.

Nyværdi 
Nyværdi referer til anskaffelsesprisen umiddelbart før skadetidspunktet for en ny genstand magen til det beskadige eller stjålne.

Nærmeste pårørende 
I juridisk forstand er dine nærmeste pårørende (prioriteret rækkefølge):

Ægtefælle eller registreret partner
Samlever*
Børn og børnebørn
Arvinger ifølge testamente
Arvinger ifølge loven: Dine forældre, søskende, nevøer og niecer, bedsteforældre samt forældres søskende.

*Man er samlever i juridisk forstand, hvis 1) man boede sammen med afdøde på dødsfaldstidspunktet og venter/har/har haft barn med afdøde eller 2) man boede sammen med afdøde på dødsfaldstidspunktet og levede sammen med afdøde i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl de sidste to år før dødsfaldet.


O

Ombygning 
Ombygning defineres ved, at der gøres indgreb i bestående gulv-, væg-, tag- eller loftskonstruktioner, eller at risikoen på anden måde ændres ved fx indgreb i bærende konstruktioner eller ændring af disses principper ved at lave ny tagbelægning med undertag, bygge nye kviste, erstatte trægulve med beton osv. og totalrenovering af køkken og badeværelser.

Udskiftning af vinduer og døre er ikke at definere som ombygning, med mindre væg-/murkonstruktion omkring rammerne ændres ved fx at sætte et større vindue i.

P - T

P

Pludselig skade 
Ved pludselig skade forstås skade, som skyldes en udefra pludseligt kommende og virkende årsag. Årsagen til skaden og skadens opståen skal således ske samtidigt.

Pludselig tilsodning 
Tilsodningen skal være øjeblikkelig og uventet, hvilket betyder, at årsagen til tilsodningen skal være sket på et bestemt tidspunkt og ikke over et tidsrum.

Professionel sport 
Ved professionel sport forstås sport som udøves mod betaling. En person betragtes som professionel, når denne udelukkende lever af sin sport eller kontraktligt er lønnet.

Præmie 
Med præmie menes den pris du skal betale for en forsikring.


R

Restance 
Betyder at være bagud med betalingerne på en police.

Rødt kort 
Det røde kort - eller SOS-kortet - udstedes, hvis dit køretøj har en kaskoforsikring. Anvendes ved kørsel i udlandet.

Læs mere om det grønne og røde kort her.

Rørstrækning 
Med rørstrækning menes rør mellem brønde, rør mellem bygning og brønd, eller rør fra afgrening til brønd eller bygning.

Råd 
Råd forstås som skader på træ, der er forårsaget af svampe og/eller bakterier og hvor nedbrydningen er karakteriseret ved en langsomt forløbende ødelæggelse i forhold til konstruktionens forventede levetid.


S

Sanitet 
Ved sanitet forstås håndvaske, wc-kummer, fod-/badekar, bideter og cisterner.

Selvrisiko 
Selvrisiko er den første del af en erstatning på en skade, og den del som du selv skal betale.

Simpelt tyveri 
Ved simpelt tyveri forstås tyveri udenfor bygninger eller fra en uaflåst bygning eller lokale.

Skadesforsikringsafgift 
Skadesforsikringsafgiften erstattede 1. januar 2013 stempelafgiften. Stempelafgiften var en engangsafgift, som alle forsikringskunder betalte, når de oprettede, ændrede eller flyttede deres forsikringer.

Den nye skadeforsikringsafgift er en afgift på 1,1% af den samlede forsikringspræmie, som opkræves sammen med præmien årligt, kvartalsvis eller månedligt.

Skjulte rør og kabler

Ved skjulte rør forstås: 
Gas-, olie-, vand-, varme- og afløbsrør og beholdere under 10 år, som befinder sig i vægge, mure, gulve eller som er gemt i permanent lukkede kanaler, krybekældre og skunkrum, eller i øvrigt er indbygget, så de er utilgængelige.

Ved skjulte kabler forstås: 
Elkabler til ejendommens strømforsyning, kabler til bredbåndsforbindelse og til rumopvarmning (gulvvarmekabler), som befinder sig i vægge, mure, gulve eller som er gemt i permanent lukkede kanaler, krybekældre og skunkrum eller som i øvrigt er indbyggede, så de er utilgængelige.


Skybrud 
Ved voldsomt skybrud forstås, at nedbørsmængden som følge af en kraftig byge er så stor, at vandet ikke kan få normalt afløb gennem i øvrigt utilstoppede afløb. Voldsomme nedbørsmængder defineres som 2 mm pr. minut, 30 mm på få timer eller 50 mm på et døgn.

Stempelafgift 
I henhold til stempelloven, opkræves stempelafgift af staten for alle typer forsikringer.

Stormflodsafgift 
Afgift som dækker udgifterne uden for forsikringens normale dækning, i tilfælde af stormflod.

Stikledninger
Gas-, olie-, vand-, varme- og afløbsinstallationer i jord (herunder også jordvarmekabler/-slanger). 

Elkabler til ejendommens strømforsyning, kabler til bredbåndsforbindelse i jord. 
Ledninger til egen septiptank, vandboring og eget rensningsanlæg. 
Rør fra udendørs svømmebassin (inkl. spa- og boblebad) til bygningen.

Storm 
Ved storm, herunder skypumper, forstås vindstyrke/vindstød på mindst 17,2 meter pr. sekund.

Sundhedskort 
Der findes to sundhedskort i Danmark, det gule og det blå. Det gule sygesikringskort giver dig dækning fra staten til læge og hospitalshjælp, hvis du rammes af sygdom i Danmark, eller hvis du bliver syg under en rejse i Grønland eller Færøerne.

Det blå sundhedskort gælder derimod hvis du bliver syg under en rejse i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.

Svamp 
Svamp forstås som skader på træ, der er forårsaget af træødelæggende svampe, hvor nedbrydningen er karakteriseret ved en hurtigt forløbende ødelæggelse i forhold til konstruktionens forventede levetid.


T

Tilfældigt svigtende varmeforsyning 
Tilfældigt svigtende varmeforsyning foreligger, når varmeforsyningen svigter på grund af omstændigheder, som du ikke har haft indflydelse på. Det betragtes ikke som tilfældigt svigtende varmeforsyning, hvis årsagen fx er manglende oliebeholdning.

Tilstandsrapport 
Tilstandsrapport udarbejdet i forbindelse med salg af ejendomme. Rapporten udarbejdes i henhold til retningslinierne som angivet af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Tvist 
Ved tvist forstås en uenighed af retslig karakter.

Tøbrud 
Ved voldsomt tøbrud forstås en stigning af lufttemperaturen fra minusgrader til minimum 5 plusgrader inden for 6 timer.

U - Å

U

Uafdækkede rem-, spær- og bjælkeender 
Med uafdækket menes, at der ikke er foretaget en afdækning direkte på de nævnte bygningsdele.

Ulykke 
En pludselig hændelse der forårsager personskade.

Utilstrækkeligt opvarmede lokaler 
Med dette menes et lokale, der er opvarmet til mindre end 5 plusgrader. Er der termostatventiler på radiatorerne, er dette ensbetydende med, at disse som minimum skal være sat på 1.


V

Varmt arbejde 
Varmt arbejde defineres som tagdækning, vinkelslibning og metalforarbejdning (herunder også svejsning), jf. Dansk Brandteknisk Instituts ’Brandteknisk Vejledning nr. 10’, samt vejledninger 10A (tagdækning) og 10B (metalforarbejdning).

Et godt sted at være

Årets Forsikringsselskab 2016
I både 2014 og 2016 udnævnte Autobranchen Danmark If som ”Årets Forsikringsselskab”.

Branchens Bedste Kundeservice
If vandt prisen for Branchens Bedste Kundeservice inden for Pension og Finans i 2017.

Har du spørgsmål?

Vi er klar til at hjælpe dig.
Ring til os på 70 12 12 12, chat eller skriv til os​ - eller få os til at ringe til dig​.​​​​​​​​​

Anmeld din skade online

  • Du kan anmelde døgnet rundt.
  • Anmeld også selvom du ikke kender alle detaljerne endnu.
  • Vi registrerer skaden med det samme.
  • Vi kontakter dig direkte og følger op på detaljerne.
Anmeld din skade her