Transportforsikring - køb og salg af varer

Få et uforpligtende tilbud på transportforsikring - køb og salg af varer

Bestil tilbud

Transportforsikringen dækker dine varer når de er under transport.

Transportforsikring ved køb og salg af varer dækker ​vareejer mod økonomisk tab, når varerne skades under transporten fra leverandør til modtager.

 • Økonomisk dækning ved skade

  Økonomisk dækning, hvis varerne skades eller mistes under transporten​

 • Hurtig skadebehandling

  Hurtig skadebehandling og praktiske råd, når en skade sker.​

 • Verdensomspændende kontaktnet

  Vi har et verdensomspændende net af haveriagenter​.

 • Regress tager vi os af

  Eventuelle regresser mod transportører tager vi os af​.

Transportforsikring - køb og salg af varer Super Standard Basis
Transportulykke, havari og naturkatastrofer

Dækker varerne, hvis de bliver skadede som følge af transportuheld på transportmidlet ved alvorlig ulykke, såsom kollision, grundstødning, sammenstød, væltning, afsporing o.lign. samt naturkatastrofer.

Brand, lynnedslag eller eksplosion

Dækker skade på varerne, hvis de bliver udsat for brand, lynnedslag eller eksplosion under transporten.

At varene kastes eller skylles overbord

Dækker varerne, hvis de kastes eller skylles overbord.

Redningsomkostninger og fælleshavari

Dækker redningsomkostninger, fælleshavaribidrag, samt øvrige rimelige omkostninger i forbindelse med sikring, regres og erstatningsopgørelse, når disse omkostninger er godkendt af If eller anses at være rimelige og forsvarlige, og de skyldes en fare som omfattes af forsikringen.

Vandindtrængen

Dækker skader som følge af at vand fra hav, indsø eller flod trænger ind i transportmiddel, container, lager eller opbevaringsplads.

 
Totaltab under lasting/losning

Dækker varerne, hvis de bliver totalskadede under lastning eller losning.

   
Lasting, losning, flytte varer i nødhavn

Dækker varerne, hvis de bliver skadede under lastning, losning eller flytning når de befinder sig i nødhavn.

   
Tyveri eller nedbør i nødhavn

Dækker varerne, hvis de blir skadede af nedbør eller udsat for tyveri når de befinder sig i nødhavn.

   
All risks transport tillæg

Dækker alle øvrige farer, med de undtagelser som fremgår af forsikringsvilkårene eller af Generelle Vilkår.

   
Tilvalgsdækninger Super Standard Basis
Krig

Dækker skader, som skyldes krig el. krigslignende forhold inkl. indgreb af fremmed statsmagt forudsat at indgrebene har sammenhæng med krig eller krigslignende forhold.

 
Strejke og sabotage

Dækker skade eller tab på varer, når dette er forvoldt af personer som deltager i strejke, lockout eller lignende arbejdskonflikter, protestaktioner eller optøjer, sabotage eller terrorhandlinger og lignende.

 
Termoreguleret transport

Dækker skade/tab på varer på grund af temperatur -eller kondenspåvirkninger under transport.

 
Termoreguleret ophold

Dækker skader på varerne, når termomaskineriet på lageret eller i containeren har været helt eller delvis ude af drift eller er fejlagtigt indstillet.

 
Vragfjernelsesomkostninger

Omfatter skader ved borttransport og destruktion af skadede varer, rengøring af transportmiddel eller lastbærer, rengøring og oprydning på stedet, hvor de skadede varer blev losset eller lagret. Erstatningen er begrænset til 20% af forsikringssummen for den aktuelle transport.

 
Brand, indbrudstyveri og vandledningsskade under ophold

Dækker brand, pludselig sodskade fra ildsted, lynnedslag, eksplosion (gælder ikke ved sprængningsarbejder), skader ved tyveri og hærværk ved indbrud i bygning eller rum i bygning. Utilsigtet udstrømning af vand eller anden væske fra rørledning med tilknyttet udstyr ved brud, lækage eller oversvømmelse i bygning. Opholdsdækningen gælder når varerne er under oplagring for transport, og gælder ikke oplagring på egen adresse.

 
For- og eftertransporter

Dækker skader på varerne under transport, i tilfælde hvor hovedtransporten ikke er forsikret.

   
Varemærkeklausul

Har If udbetalt erstatning og overtaget den skadede vare, har If ikke ret til at videresælge varen uden forsikredes godkendelse. Hvis et salg ikke bliver gennemført, har If ret til at trække varens restværdi fra i erstatningen.

   
Importinteresse

Dækker subsidiært skade, tab og udgifter, som er dækningsberettigede i h.t. de aftalte vilkår som følge af at sælger ikke har forsikret varerne, selv om han er forpligtet til det i aftalte leveringsbetingelser (Incoterms CIF/CIP/DDU/DDP), sælgers forsikringsselskab ikke behandler kravet eller afviser dækningsberettigede krav, eller at forsikringen købt af sælger ikke er ligeså omfattende (dårligere vilkår) eller forsikringssummen er for lav.

   
Eksportinteresse

Dækker skade, tab og udgifter, hvis disse er dækningsberettigede i h.t. de aftalte vilkår som følge af at køber ikke har opfyldt købsaftalen, ikke har modtaget varen, afviser transportdokumenterne eller sælger forhindrer udlevering af varer.

   
Transportdrifttab

Dækker driftstab som følge af skade på eller tab af varer, som er erstatningsberettigede under transportforsikringen købt hos If. Driftstab, som skyldes hændelser, som ikke er dækket under transportforsikringen omfattes ikke. Erstatning op til den aftalte forsikringssum for driftstab dækkes. Karenstid 14 dage med mindre andet er aftalt.

   
Forsinkelse som medfører fysisk skade

Dækker skader/tab, som skyldes forsinkelse, når varene er forsinkede i mindst 10 dage, og forsinkelsen skyldes en dækningsberettiget skade på transportforsikringen.

   
Markedstab ved forsinkelse

Dækker fald i markedsværdi af ferskvarer transporteret som landevejs- eller lufttransport, som følge af forsinkelse i forhold til aftalt leveringstidspunkt.

   
All risks tillæg under ophold

Omfatter skader ved alle øvrige farer med de undtagelser, som fremgår af forsikringsvilkårene. Gælder, når varerne er oplagret for transport.

   Vigtig viden omkring transportforsikring

Hvem får regningen?

Mange varetransporter kommer frem med skade eller manko, og disse skader kan opstå i alle de led, som en transport skal igennem; på terminaler og lagerpladser såvel som under transport.

Statistikken viser, at den hyppigste skadetype er "håndteringsskader". D.v.s. at de fleste skader opstår når godset håndteres på terminal eller under lastning og losning. Men der opstår også skader, som ikke uden videre lader sig sted-eller tidsfeste. Dette er et særligt problem ved containerlast. Derudover indtræffer der helt konkrete hændelser, som færdselsuheld, forlis m.m., hvilket påfører varepartierne store skader og dermed en stor økonomisk belastning for vareejer.

Generelt kan man sige, at rigtig mange skader kunne have været undgået, ved at fx emballagen var tilpasset den transport, som varerne skulle ud på, og de forhold, som godset ville blive udsat for undervejs, og hvis der er tale om klare tilfælde af mangelfuld emballering, kan vareejeren i sidste ende sidde med regningen selv.

Andre momenter, som vil kunne begrænse tabene, er god og tydelig mærkning af godset, samt en respektfuld håndtering af godset.

Hvornår kommer varerne?

Men mange skader og tab opstår uanset hvilke tiltag der er iværksat, og det er disse tab transportforsikringen i første omgang skal dække. Derudover afdækker transportforsikringen også andre ting, som fx besigtigelse af de skadede varer overalt i verden, skadebegrænsning og omkostninger i den forbindelse, regres mod transportør/skadevolder m.m.

Vigtige spørgsmål du skal have afklare inden transporten:

 • Tåler min virksomhed et økonomisk tab svarende til værdien af en hel forsendelse?

 • Ønsker virksomheden en forsikring, som tager sig af meget af det praktiske når uheldet er ude?

 • Skal virksomheden kun forsikre sig for reelle katastrofeskader, eller ønskes en paraplydækning, som stort set dækker alt?

 • Har virksomheden selv kapaciteten/kompetencen til at håndtere skader selv?

 • Man kan budgettere med omkostningen for en transportforsikring, men man kan ikke budgettere med en eventuel storskade på et vareparti.

Incoterms 2010 - leveringsbetingelser mellem køber og sælger

Når du køber eller sælger varer sker det på nærmere aftalte leveringsbetingelser. Af disse betingelser fremgår det bl.a., hvornår det er sælger, og hvornår det er køber, som bærer risikoen for varens undergang i form af beskadigelse, tyveri eller bortkomst.

Incoterms 2010 er en international beskrivelse af leveringsbetingelser mellem køber og sælger.

Incoterms regulerer fordelingen af opgaver, omkostninger og risiko mellem de to parter.

Incoterms 2010, Leveringsbetingelser​​​

Ofteste stillede spørgsmål og svar om transportforsikring

Hvad er haveri grosse?

Får et skib fx maskinskade og må bjærges, skal omkostningerne til bjærgningen fordeles mellem rederi-, laste- og fragtinteresserne i forhold til de respektive værdier.

Er du ikke forsikret, skal du stille et depositum overfor rederiet for at få dine varer udleveret.

Har du en vareforsikring, er disse omkostninger altid dækket af forsikringen, og forsikringsselskabet ordner hele sagen for dig, hvilket ofte kan tage flere år.​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Stil spørgsmål om forsikring

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål, så stil os et spørgsmål her

Andre relevante forsikringer til din virksomhed

Få endnu bedre forsikringsdækning og suppler med: