If tilslutter sig Science Based Targets initiative (SBTi)

"Vi tror på, at vi alle må bidrage for at opfylde Paris-aftalen. Derfor løfter vi vores ambitioner og tilslutter os SBTi-initiativet", udtaler Morten Thorsrud, Ifs koncernchef.

Klimaændringerne påvirker os alle, og den seneste klimaforskning sender en klar advarsel om, at der skal ske en dramatisk opbremsning i temperaturstigningerne, hvis vi skal undgå, at klimaændringerne får katastrofale konsekvenser.

Der er brug for langsigtede løsninger fra os alle, både borgere og virksomheder.

SBTi betragtes som den mest ambitiøse form for klimaindsats for virksomheder, og hos If betragter vi vores tilsagn om at efterleve de videnskabsbaserede mål som et enormt ansvar.

Det er Ifs målsætning, løbende at reducere vores egne emissioner for at støtte omstillingen til et lavemissionssamfund og at motivere vores samarbejdspartnere og kunder til at reducere deres.

If underskrev tilsagnet om at efterleve Science Based Targets i oktober 2021.

Virksomheder, der tilslutter sig SBT-initiativet, skal fremlægge ambitiøse mål for reduktion af deres udledninger inden for 2 år efter, at de har forpligtet sig til initiativet. Målene evalueres derefter af klimaorganisationen Science Based Targets initiative (SBTi).

If arbejder i øjeblikket på at definere vores mål, evaluere vores investeringer og opsætte milepæle for opfyldelsen af vores klimaambitioner.

Morten Thorsrud, koncernchef i If.

If har allerede iværksat andre bæredygtighedsinitiativer. Vi vurderer vores kunder ud fra et ESG-perspektiv (Environment, Social, Governance) for at sikre fokus på bæredygtighed baseret på principperne fra FN's Global Compact-initiativ.

If er en del af det frivillige UN Global Compact-netværk gennem vores ejer, Sampo Group.

Gennemsigtighed for investorer, kunder og partnere


Ifs fremskridt i henhold til de fastlagte Science Based Targets vil blive rapporteret transparent og offentligt. Målene vil blive meldtud til kunder, investorer og andre interessenter, og fremskridtene vil blive offentliggjort årligt.

Siden 2008 har If opnået en reduktion i CO2-udledningerne fra egen drift på 59 %. If forventer, at de kommende ambitiøse klimamål vil kunne medføre en forstærket effekt blandt alle ca. 3.000 partnere i bilforhandler- og værkstedsbranchen og næsten 1.000 leverandører inden for skadeservice og genopbygning.

Allerede i dag opfordrer vi vores samarbejdspartnere inden for skadeservice og genetablering til at arbejde ambitiøst med bæredygtighed.

Alle underleverandører skal respektere Ifs adfærdskodeks for leverandører, som omfatter menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og bekæmpelse af korruption.

Derudover har If sektorspecifikke miljøkrav til leverandører af ejendoms- og køretøjsreparationer.

If lægger især vægt på at sikre, at affald og materialer fra reparationer håndteres bedst muligt, og vi opfordrer vores underleverandører til at minimere forbruget af ressourcer og materialer og genbruge og genanvende i så vid udstrækning som muligt.

Koncernchef Morten Thorsrud udtaler, at indsatsen for at minimere udledningen af drivhusgasser vil blive styrket i hele Ifs forsyningskæde:

Vi vil øge kravene til vores leverandører og partnere for at opfylde fremtidige mål. Vi ønsker både at fastholde og tiltrække leverandører og samarbejdspartnere, der har en ambition om at definere egne klimaindsatser og leve op til dem

Morten Thorsrud, koncernchef i If

Grundig analyse af investeringer


If følger Science Based Targets sektorspecifikke retningslinjer for den finansielle sektor, som bl.a. stiller krav om at inkludere investeringer i målfastsættelsen.

Ifs investeringsportefølje på omkring 120 milliarder svenske kroner, hvoraf næsten 5 milliarder svenske kroner investeres i grønne obligationer, repræsenterer størstedelen af Ifs samlede drivhusgasudledninger.

If vil nu fastsætte mål med henblik på at afstemme investeringsaktiviteterne med indholdet i Paris-aftalen.

Mere end 1.000 virksomheder i 60 lande og i næsten 50 sektorer har forpligtet sig til at reducere deres emissioner i det tempo og i det omfang, som Science Based Targets kræver.

Læs mere om ESG og FN's Global Compact-initiativ

Læs mere om Science Based Targets

En indledende analyse af investeringsporteføljen viser, at If befinder sig i en gunstig udgangsposition – mere end halvdelen af porteføljen kan i øjeblikket kategoriseres som værende i overensstemmelse med Paris-aftalen. 

De næste skridt vil være at foretage en bottom-up-analyse af alle investeringer, en gennemgang af investeringspolitikken og en analyse af sektorer og virksomheder – alt sammen skridt, der skal lede frem til fastsættelse af konkrete emissionsreduktionsmål.

Målene vil derefter blive forelagt SBTi til officiel godkendelse inden for tidsrammen på 2 år efter indgåelse af forpligtelsen.

Om videnskabsbaserede mål (SBTi):

Et Science Based Target er et klimamål, der er baseret på den nyeste forskning og anerkendte metoder. Videnskabsbaserede mål verificeres af den uafhængige organisation Science Based Targets Initiative (SBTi).

Når en virksomhed forpligter sig til et klimamål hos SBTi, har virksomheden 2 år til at fremlægge en plan for at nå målet inden for en bestemt periode – herunder konkrete milepæle.

Målene skal være baseret på virksomhedens egen kortlægning af CO2-emissioner og skal leve op til målene i Paris-aftalen. Målene vurderes og godkendes af en uafhængig organisation.

Science Based Targets initiative er et samarbejde mellem Carbon Disclosure Project (CDP), World Resources Institute (WRI), Verdensnaturfonden (WWF) og FN's Global Compact-initiativ.