Erhvervsansvarsforsikring

Få sikret dig og virksomheden mod erstatningsansvar

Få et uforpligtende tilbud på erhvervsansvarsforsikring.

 1. Erhvervsansvarsforsikring

​Erhvervsansvarsforsikring hjælper din virksomhed, hvis du bliver mødt med et erstatningskrav for en skade, der sker i forbindelse med din virksomheds almindelige aktiviteter. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

En erhvervsansvarsforsikring dækker firmaets erstatningsansvar, hvis en medarbejder kommer til at lave en skade hos en af dine kunder på grund af fejl eller en forsømmelse.


Fordele med erhvervsansvarsforsikring

 • Ansvar for arbejdsskade

  Dækker svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste​.

 • Uberettigede krav

  Friholder virksomheden for uberettigede krav fra tredjemand​.​​

 • Dækker erstatningsansvar

  Dækker virksomhedens erstatningsansvar overfor tredjeman​d.

Erhvervsansvarsforsikring Indeholder
Erhvervsansvar

Erhvervsansvar dækker, hvis din virksomhed bliver gjort erstatningsansvarlig for en skade, der sker i forbindelse med din virksomheds almindelige aktiviteter.

Tabt arbejdsfortjeneste samt svie og smerte

Disse krav kan opstå, når en ansat har haft en arbejdsskade, men hvor du som arbejdsgiver også er erstatningsansvarlig efter almindelige erstatningsretlige regler. Da vil den ansatte kunne rejse et krav. Kravet er typisk af mere midlertidig karakter såsom tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte mv.

Hus- og grundejeransvar

Hus- og grundejeransvaret er erstatningsansvaret for at tredjemand kommer til skade fx ved at falde pga. manglende snerydning.

Forureningsansvar - pludselig

Dækker erstatningsansvar for forurening igennem jord, vand eller luft, såfremt forureningen sker pludseligt og utilsigtet. Dækker dog ikke miljøskader efter miljøansvarsdirektivet (hvor det offentlige kan udstede påbud om oprensning og genopretning).


Tilvalgsdækninger til erhvervsansvarsforsikring

Vælg frit alt efter din virksomheds behov

Dækker dit erstatningsansvar for omkostninger til nødvendig udskiftning af låse og fremstilling af nøgler/nøglekort.​

Dækker dit erstatningsansvar i de tilfælde, hvor du under arbejdets udførelse gør skade på den ting du arbejder med.​

Dækker de skader du gør på lånt løftegrej.​

Dækker entreprenørens ansvar for skade på ting forårsaget ved midlertidig grundvandssænkning, ramning og nedvibrering af pæle og spuns, optrækning og opvibrering af pæle og spuns, undermuring og understøbning, afstivningsarbejde, nedbrydningsarbejde og sprængningsarbejde.​

Dækker skader forvoldt med droner til erhvervsmæssig brug.

Erhvervsansvarsforsikring dækker hele firmaets erstatningsansvar

Erhvervsansvarsforsikringen dækker også, hvis du som virksomhedsejer bliver gjort erstatningsansvarlig over for en medarbejder, der kommer til skade på jobbet.

Vi vurderer om erstatningskrav mod din virksomhed er berettiget

Er du eller din virksomhed erstatningsansvarlig for en skade, så dækker vi. Er du ikke erstatningsansvarlig, så afviser vi kravet – og hjælper dig, hvis sagen alligevel fører til en retssag. Det vil sige, at du også får stor hjælp af erhvervsansvarsforsikringen, hvis der bliver rejst uberettigede krav mod din virksomhed.

Økonomisk ruin uden erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikringen er ikke lovpligtig, men virksomheder, der ikke har en erhvervsansvarsforsikring, må selv betale for erstatningsansvaret, og det kan koste dyrt – og kan i værste fald resultere i økonomisk ruin.

Erhvervsansvarsforsikring er målrettet din branche

Vores erhvervsansvarsforsikring indeholder de dækninger, som vi erfaringsmæssigt ved, at du får brug for. fx:

 • En håndværker får sin forsikring tilpasset, så der er dækning for fx graveskader ved mindre jordarbejder.
 • En dyrlæge er dækket, hvis et dyr fx kommer til skade under en behandling. Disse branchespecifikke dækninger fremgår af vilkårene.

Vil du vide mere om erhvervsansvarsforsikring?

Brochure

Få mere at vide om erhvervsansvarsforsikring ved at downloade vores brochure.

Erhvervsansvarsforsikring (PDF format, 92 KB)

Vi forsikrer din virksomhed

Indhent et uforpligtende tilbud på erhvervsforsikringer til din virksomhed. 

Dækning af børnepasning ved lockout

Ansvar

Virksomhedens ansvarsforsikring hos If dækker, hvis de ansatte tager deres børn med på arbejde under en evt. lærer-lockout, hvilket betyder, at vi bekræfter dækning for aktiviteten forbundet med børnepasningen, der dækkes i henhold til policens betingelser, hvis børnene skulle komme til skade og sikrede er erstatningsansvarlig.

Ødelægger børnene noget på arbejdspladsen, så er det ikke erhvervs- og produktansvarsforsikringen, der dækker, men forældrenes privatansvarsforsikring.

Børn under 13 år må under ingen omstændigheder udføre arbejde eller håndsrækninger (aktiviteter, der er arbejde og som er i arbejdsgiverens interesse, mens de bliver passet) på arbejdspladsen.

Børnenes handlinger vil dog kunne være dækket på linje med de ansattes udførelse af arbejdet, hvis de opfylder de samme krav, som beskrevet i relation til arbejdsskadeforsikringen nedenfor. 

Arbejdsskade

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har i forbindelse med lærer-lockouten i 2013 udsendt en pressemeddelelse om, hvordan reglerne om arbejdsskadesikring tolkes i forbindelse med børnepasning på arbejdspladserne under konflikter på arbejdsmarkedet:
Læs pressemeddelelsen fra 2013 her  

Pressemeddelelsen er en konkretisering af en tidligere udsendt praksis, 2008-1, i forbindelse med en strejke blandt pædagoger i 2008:
Læs pressemeddelelsen fra 2018 her 

De ansatte og arbejdsskadesikring

Af pressemeddelelsen fremgår det, at såfremt arbejdsgiveren pålægger den ansatte opgaver som børnepasning i arbejdstiden, vil den ansatte være arbejdsskadesikret under dette arbejde. Som med alt andet arbejde i øvrigt, som den ansatte pålægges. 

Det du skal være opmærksom på her er, at arbejdsgiveren skal pålægge den ansatte’s arbejdsopgave, som børnepasning. 

Hvornår er det ikke omfattet?

Den situation, hvor arbejdsgiveren blot lægger lokaler til, som en praktisk foranstaltning for, at de ansatte har et ’sted’, hvor de kan samle børnene, gøre det komfortabelt og måske på den måde medvirke til, at de ansatte møder op på arbejde, fordi de så har muligheden herfor og de ansatte indbyrdes aftaler, at afspadsere (flekser/stempler ud) mens de passer børnene, vil ikke være omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Det kunne de ansatte ligeså godt have aftalt indbyrdes og skiftes til at tage tørnen i hjemmet eller lignende. Aktiviteterne ved børnepasningen er her en hel privat aktivitet og er i sagens natur ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven. 

Hvornår er det omfattet?

For at børnepasningen på arbejdspladsen vil være omfattet af arbejdsskadesikrings-loven, så skal arbejdsgiveren pålægge de ansatte børnepasningen.

Arbejdsskadesikringsdækningen for de ansatte under børnepasningsarrangementet er således betinget af, om de(n) ansatte pålægges, at foretage børnepasningen af arbejdsgiveren. 

Børnene og arbejdsskadesikring

Arbejdsskadesikring af børnene under håndsrækninger mv.  (aktiviteter, der er arbejde og som er i arbejdsgiverens interesse, mens de bliver passet) vil også ifølge AES være dækket. Det gælder alle aldersgrupper for børnene, se også nedenfor. 

Her vil vi gøre opmærksom på, at det ifølge dansk lovgivning (arbejdsmiljøloven) er sådan, at børn op til 13 år ikke må arbejde, med mindre det er helt specielle kulturelle og lignende aktiviteter.

Så børn under 13 år bør under ingen omstændigheder udføre arbejde eller hånds-rækninger. Det er sådan, at skulle Arbejdstilsynet ved et tilsynsbesøg konstatere, at dette foregår eller skulle der ske en skade på et barn i en sådan situation, vil det medføre en direkte strafferetslig tiltale for arbejdsgiveren, da det er overtrædelse af klare og velkendte arbejdsmiljøregler.
Se også Arbejdstilsynets praksis på overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen.

Det kan naturligvis også være, at virksomheden ikke ønsker at børnepasningen af de ansattes konfliktramte børn, på den måde skal være noget, som de som arbejdsgiver direkte skal involveres i.

Ja, så kan de stadig stille faciliteter til rådighed mv. for at de ansatte kan organisere pasning,  men de ansattes aktiviteter i forbindelse med børnepasningen, vil så ikke være arbejdsskadesikret. Det er fritid og aktiviteter af privat karakter.

Andre ansvarsforsikringer til din virksomhed

Vi tilbyder også følgende ansvarsforsikringer til dig:
 1. Erhvervsansvarsforsikring