Arbejdsskadeforsikring

Pas godt på dig selv og dine ansatte.

Få et uforpligtende tilbud på arbejdsskadeforsikring.

Arbejdsskadeforsikringen er den vigtigste personforsikring for dig og dine ansatte.

​Som arbejdsgiver skal du have en arbejdsskadeforsikring, der dækker dine ansatte, hvis de kommer til skade på arbejdet. Arbejdsskadeforsikringen er nemlig lovpligtig.

Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring dækker alle ansatte i virksomheden, både fuldtids- og deltidsansatte.


Fordele med arbejdsskadeforsikring

  • Aktiv krisehjælp

    ​Akut krisehjælp er inkluderet i arbejdsskadeforsikringen.

  • Aktiv arbejdsskadebehandling

    ​Med vores aktiv arbejdsskadebehandling afkorter du dine ansattes arbejdsskadebehandling.

Arbejdsskadeforsikring indeholder Lovpligtig Frivillig
Erhvervsevnetab ved arbejdsskade

Tab af erhvervsevne betyder, at en arbejdsskade har forringet dine muligheder for at tjene penge ved arbejde. Arbejdsskadeloven giver ret til erstatning for tab af erhvervsevne, hvis du efter skaden har et tab af erhvervsevne på mindst 15 procent.

Ménerstatning ved arbejdsskade

Dækker godtgørelse ved varigt mén som følge af en arbejdsskade. Du kan ikke få godtgørelse i følge arbejdsskadeloven, hvis et mén er under 5 procent.

 

Dødsfald ved arbejdsulykke

Dækker dødsfald af ansatte på arbejdspladsen eller på grund af en arbejdsskade. Husk at oplyse Arbejdsskadestyrelsen om dødsfaldet inden for 48 timer på telefon: 20 42 63 97

Behandlingsudgifter ved arbejdsskade

Arbejdsskadesikringsloven giver dig mulighed for at få dækket de udgifter der er forbundet med skadens følger.

Briller/kontaktlinser

Dækker skader på briller eller kontaktlinser for reparation, eventuelt fornyelse, når briller/kontaktlinserne er beskadiget under arbejdet.

Akut krisehjælp

Dækker krisehjælp til ejeren og de ansatte i form af kriseterapi. Psyskisk akut krise opstår fx på grund af røveri, ulykke, overfald, trusler, indbrud.

Arbejdsskadeforsikring til selvstændig

Er du selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle i en enkeltmandsvirksomhed, et I/S eller et K/S? Så er du ikke omfattet af virksomhedens lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

Vi tilbyder dig en særskilt arbejdsskadeforsikring. Vi kalder det frivillig arbejdsskadeforsikring.

Har du en medarbejdende ægtefælle, skal du være opmærksom på, at I begge to skal have denne frivillige forsikring. Se dækningsoversigt i kolonnen "Frivillig" herover.


Få den bedste arbejdsskadebehandling

Vi sætter hurtigt ind for at hjælpe den ansatte til at blive rask og komme hurtigt tilbage på arbejde.

Aktiv arbejdsskadebehandling

Vi hjælper kunder med arbejdsskader

Vi hjælper hvert år kunder, der er kommet til skade på jobbet og har fået mindre eller større eftervirkninger.

Læs kundernes skadehistorier her

Dækning af børnepasning ved lockout

Ansvar

Virksomhedens ansvarsforsikring hos If dækker, hvis de ansatte tager deres børn med på arbejde under en evt. lærer-lockout, hvilket betyder, at vi bekræfter dækning for aktiviteten forbundet med børnepasningen, der dækkes i henhold til policens betingelser, hvis børnene skulle komme til skade og sikrede er erstatningsansvarlig.

Ødelægger børnene noget på arbejdspladsen, så er det ikke erhvervs- og produktansvarsforsikringen, der dækker, men forældrenes privatansvarsforsikring.

Børn under 13 år må under ingen omstændigheder udføre arbejde eller håndsrækninger (aktiviteter, der er arbejde og som er i arbejdsgiverens interesse, mens de bliver passet) på arbejdspladsen.

Børnenes handlinger vil dog kunne være dækket på linje med de ansattes udførelse af arbejdet, hvis de opfylder de samme krav, som beskrevet i relation til arbejdsskadeforsikringen nedenfor. 

Arbejdsskade

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har i forbindelse med lærer-lockouten i 2013 udsendt en pressemeddelelse om, hvordan reglerne om arbejdsskadesikring tolkes i forbindelse med børnepasning på arbejdspladserne under konflikter på arbejdsmarkedet:
Læs pressemeddelelsen fra 2013 her  

Pressemeddelelsen er en konkretisering af en tidligere udsendt praksis, 2008-1, i forbindelse med en strejke blandt pædagoger i 2008:
Læs pressemeddelelsen fra 2018 her 

De ansatte og arbejdsskadesikring

Af pressemeddelelsen fremgår det, at såfremt arbejdsgiveren pålægger den ansatte opgaver som børnepasning i arbejdstiden, vil den ansatte være arbejdsskadesikret under dette arbejde. Som med alt andet arbejde i øvrigt, som den ansatte pålægges. 

Det du skal være opmærksom på her er, at arbejdsgiveren skal pålægge den ansatte’s arbejdsopgave, som børnepasning. 

Hvornår er det ikke omfattet?

Den situation, hvor arbejdsgiveren blot lægger lokaler til, som en praktisk foranstaltning for, at de ansatte har et ’sted’, hvor de kan samle børnene, gøre det komfortabelt og måske på den måde medvirke til, at de ansatte møder op på arbejde, fordi de så har muligheden herfor og de ansatte indbyrdes aftaler, at afspadsere (flekser/stempler ud) mens de passer børnene, vil ikke være omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Det kunne de ansatte ligeså godt have aftalt indbyrdes og skiftes til at tage tørnen i hjemmet eller lignende. Aktiviteterne ved børnepasningen er her en hel privat aktivitet og er i sagens natur ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven. 

Hvornår er det omfattet?

For at børnepasningen på arbejdspladsen vil være omfattet af arbejdsskadesikrings-loven, så skal arbejdsgiveren pålægge de ansatte børnepasningen.

Arbejdsskadesikringsdækningen for de ansatte under børnepasningsarrangementet er således betinget af, om de(n) ansatte pålægges, at foretage børnepasningen af arbejdsgiveren. 

Børnene og arbejdsskadesikring

Arbejdsskadesikring af børnene under håndsrækninger mv.  (aktiviteter, der er arbejde og som er i arbejdsgiverens interesse, mens de bliver passet) vil også ifølge AES være dækket. Det gælder alle aldersgrupper for børnene, se også nedenfor. 

Her vil vi gøre opmærksom på, at det ifølge dansk lovgivning (arbejdsmiljøloven) er sådan, at børn op til 13 år ikke må arbejde, med mindre det er helt specielle kulturelle og lignende aktiviteter.

Så børn under 13 år bør under ingen omstændigheder udføre arbejde eller hånds-rækninger. Det er sådan, at skulle Arbejdstilsynet ved et tilsynsbesøg konstatere, at dette foregår eller skulle der ske en skade på et barn i en sådan situation, vil det medføre en direkte strafferetslig tiltale for arbejdsgiveren, da det er overtrædelse af klare og velkendte arbejdsmiljøregler.
Se også Arbejdstilsynets praksis på overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen.

Det kan naturligvis også være, at virksomheden ikke ønsker at børnepasningen af de ansattes konfliktramte børn, på den måde skal være noget, som de som arbejdsgiver direkte skal involveres i.

Ja, så kan de stadig stille faciliteter til rådighed mv. for at de ansatte kan organisere pasning,  men de ansattes aktiviteter i forbindelse med børnepasningen, vil så ikke være arbejdsskadesikret. Det er fritid og aktiviteter af privat karakter.

Forbyg skader på dig og dine ansatte

Hvordan forebygger du arbejdsskader?

Ordentlig forebyggelse handler om at komme arbejdsulykker i forkøbet. 

Dine medarbejderne skal kunne udføre deres arbejde uden risiko for at komme til skade. Du vil kunne spare store udgifter til bl.a. sygefravær.

Sådan forebygger du arbejdsskader

APV - Arbejdspladsvurdering

Alle virksomheder med ansatte skal i henhold til loven udarbejde en APV.

Det er arbejdsgiverens ansvar, og medarbejderne skal inddrages i processen.

APV - sådan gør du

Sommervikar tager over

Læs her hvordan du øger arbejdssikkerheden for dine sommervikarer.

Du får også viden om, hvad du som erhvervsdrivende bør vide, når du ansætter sommervikarer.

Ansættelse af sommervikar

Arbejdsmarkedets erhvervssikring (AES)

Som arbejdsgiver, skal du huske at tilmelde din virksomhed Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), da det er lovpligtigt.​

Få mere information om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) på ATPs hjemmeside:

Hvad dækker Erhvervssygdomssikring?

Hvad skal du betale i arbejdsskadeafgift?

AES betaler en arbejdsskadeafgift til staten, og udgiften bliver opkrævet hos arbejdsgivere og de frivilligt sikrede. Grønlandske arbejdsgivere er undtaget.

Afgiften består af 2 dele:

  • 17 pct. af de indbetalte bidrag til AES
  • 12 pct. af udgifterne til erstatninger for arbejdsulykker.
  • 2 kr. pr. fuldstidsansat i omkostninger forbundet med afgiften.

Forskel på afgiftens størrelse

Afgiften bliver beregnet på samme måde som bidraget til AES. Det vil sige, at arbejdsgivere i brancher med høje udgifter til arbejdsskader vil få en større bidragsforhøjelse end arbejdsgivere i brancher med mindre udgifter.

Bidraget til AES bliver bestemt ud fra din virksomheds branchekode.

Vil du vide mere?

Find AES-satser udfra din branchekode