Udstationerings­forsikring

Med udstationeringsforsikring får både dine ansatte og deres familier ​​​​​​​​​​​​​​​​​​dækket deres forsikringsbehov ude så godt som hjemme.

Anmeld skade sket på rejsen

Bestil et tilbud på erhvervsforsikring

 1. Ifyld dit CVR-nummer
 2. Fortæl os lidt om din virksomhed
 3. En rådgiver kontakter dig med et tilbud
CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer

Udstationeringsforsikring dækker de ansatte og deres familier

 • Ansatte og familie

  Udstationeringsforsikring kan købes til ansatte og deres familier. ​

 • Privat og erhvervsrejse

  ​Dækker både ved private rejser og erhvervsrejser i hele verden og kan tilpasses dit firmas behov​.

 • Adgang til akut hjælp i udlandet

  Giver adgang til vores store internationale behandlernetværk.

Lige så godt forsikret i udlandet som hjemme

Udstationeringsforsikringen giver både de ansatte og deres familier tilstrækkelig forsikringsdækning – lige så godt som hjemme. Forsikringen henvender sig til ansatte, som midlertidigt skal arbejde i udlandet og giver tryghed og komplet dækning – også for medfølgende familiemedlemmer.

Hvad dækker udstationeringsforsikring?

Udstationeringsforsikring giver tryghed for ansatte, som skal arbejde i udlandet, da vi også tilbyder, at de medfølgende familiemedlemmer kan forsikres.

Udstationeringsforsikring dækker Super Super Standard Standard

Dækker rimelige og nødvendige udgifter til lægebehandling og hospitalsindlæggelse som følge af akut opstået sygdom.

Inkluderet Inkluderet

Dækker rimelige og nødvendige udgifter til tandundersøgelse, tandbehandling, tandrensning, fyldning, rodbehandling, tandudtrækning, stifter, broer, guldarbejde, kroner, proteser og implantater, tandregulering, bideskinne, paradontalbehandling og tandprotese med op til 10.000 kr. pr. sikrede pr. forsikringsår. Årsagen til tandbehandlingen skal være medicinsk begrundet og godkendt af If, inden behandlingen påbegyndes.

Inkluderet Inkluderet

Dækker rimelige og nødvendige udgifter til transport til udstationeringslandet eller til andet egnet behandlingssted samt indhentning af fastlagt rejserute efter endt behandling.

Inkluderet Inkluderet

Dækker udgifter til transport samt ophold og fortæring for op til 3 af dine pårørende, hvis du bliver hospitalsindlagt eller hjemtransporteret.

Inkluderet Inkluderet

Dækker, hvis du under rejsen bliver fejlbehandlet af en autoriseret læge, som i Danmark ville give ret til erstatning efter lov om ændring, klage og erstatningsadgang i Sundhedsvæsenet. Den maksimale udbetaling udgør 1.000.000 kr.

Inkluderet Inkluderet

Dækker krisehjælp på grund af psykisk akut krise, som opstår som følge af røveri, ulykke, overfald, trusler, indbrud m.m.

Inkluderet Inkluderet

Dækker erstatning, hvis du som privatperson pådrager dig et juridisk erstatningsansvar for skade på personer eller ting i henhold til gældende regler omkring erstatning uden for kontrakt i det land, hvor skaden indtræder. Personskade er dækket med op til 10.000.000 kr., og tingskade er dækket med op til 5.000.000 kr.

Inkluderet Inkluderet

Dækker rimelige og nødvendige sagsomkostninger samt rejseomkostninger i forbindelse med rets- og voldgiftssager. Ved sikkerhedsstillelse ydes et rentefrit lån, der kan sikre frigivelse fra myndighederne. Der dækkes med op til 200.000 kr.

Inkluderet Inkluderet

Ved direkte overhængende fare i forbindelse med krig, krigslignende tilstand, borgerlige eller politiske uroligheder, terrorhandlinger, naturkatastrofer eller livstruende epidemier, dækkes udgifter til evakuering, ophold og fortæring. Bliver du tilbageholdt af samme årsag, dækkes udgifter til ophold og indenrigstransport i op til 3 måneder. 

Inkluderet Inkluderet

Dækker økonomisk kompensation til tabt arbejdsfortjeneste, helbredsundersøgelser samt godtgørelse for svie og smerte, hvis du bliver overfaldet af en ukendt person. Dækker med op til 500.000 kr., og erstatningen beregnes efter dansk rets almindelige regler om erstatning uden for kontrakt.

Inkluderet Inkluderet

Bliver du kidnappet, dækker vi rimelige og nødvendige ekstraudgifter med op til 100.000 kr. til dine pårørende til krisehjælp, rejseomkostninger til samling af familien et sted i nærheden af den kidnappede person samt tabt arbejdsfortjeneste.

Inkluderet Inkluderet

Dækker udgifter i forbindelse med eftersøgning i op til 14 dage. Dækker udgifter med op til 250.000 kr.

Inkluderet Inkluderet

Når dit fly er forsinket i mere end 4 timer dækker forsikringen hotelophold, fortæring, lokaltransport, toiletartikler, beklædning, aviser og blade med op til 1.000 kr. pr. døgn (op til 5 døgn).

Inkluderet Ikke inkluderet

Dækker ekstraudgifter til indhentning af den oprindeligt planlagte rejserute, hvis du har påbegyndt din rejse og kommer uforskyldt for sent til dit transportmiddel. Hotel dækkes med 1.500 kr. pr døgn.

Inkluderet Ikke inkluderet

Dækker udgifter til transport på maksimum økonomiklasse, til hjemkaldelse, hvis du skal rejse hjem som følge af dine nærmeste pårørendes alvorlige akutte sygdom/tilskadekomst eller død, eller hvis du har haft indbrud, brand eller oversvømmelse i din bolig. 

Inkluderet Ikke inkluderet

Dækker, hvis du ikke kan gennemføre den planlagte rejse pga:

 • nærmeste pårørendes dødsfald
 • akut opstået sygdom/tilskadekomst
 • indbrud i din bolig/forretning/kontor
 • bedrageriske handlinger i egen virksomhed
 • overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i egen virksomhed
 • indkaldelse som vidne, nævning eller domsmand,
 • ikke kan få krævede vaccinationer
 • hvis der på rejsemålet indtræffer naturkatastrofe eller lignende.
Inkluderet Ikke inkluderet

Dækker rimelige og nødvendige udgifter til lægekonsultation i forbindelse med vaccinationer og helbredsundersøgelser med indtil 2.000 kr. pr. person pr. forsikringsår. Almindelige børnevaccinationer erstattes i henhold til den til enhver tid gældende anbefalinger fra den danske sundhedsstyrelse eller WHO.

Inkluderet Ikke inkluderet

Dækker rimelige og nødvendige udgifter til brilleglas og kontaktlinser med op til 1.000 kr. pr. person pr. forsikringsår.

Inkluderet Ikke inkluderet

Dækker i forsikringsperioden rimelige og nødvendige udgifter med op til 150.000 kr. pr. fødsel til ambulante graviditetsundersøgelser, fødsel, ambulancetransport i forbindelse med fødslen samt undersøgelser og vaccinationer af nyfødt barn under indlæggelse. Barnet dækkes i den første måned efter en dækningsberettiget fødsel. Dækker rimelige og nødvendige udgifter med op til 200.000 kr. til behandling af fødselsskader, medfødte lidelser, misdannelser og sygdomme opstået i forbindelse med fødslen. Dækningen er kun gældende fra fødslen og indtil barnets et-årsdag.

Inkluderet Ikke inkluderet

Dækker tyveri, bortkomst og beskadigelse af dine personlige ejendele og arbejdsgivers ejendele. Der kan vælges en individuel forsikringssum.

Inkluderet Ikke inkluderet

Dækker udgifter til livsnødvendig medicin, beklædningsgenstande og toiletartikler, hvis din bagage er forsinket i mere end 3 timer i forhold til din ankomst til bestemmelsesstedet. Der kan vælges en individuel forsikringssum.

Inkluderet Ikke inkluderet
Tilvalg til udstationeringsforsikring Tilvalg Tilvalg

Dækker dødsfald og varige mén som følge af ulykkestilfælde. Godtgørelsen afhænger af størrelsen på det varige mén og forsikringssummen.

Inkluderet

Dækker dødsfald og varige mén som følge af akut opstået sygdom på rejse uden for udstationeringslandet. Godtgørelsen afhænger af størrelsen på det varige mén og forsikringssummen.

Inkluderet

​Dækker skade på bopælsadresse som følge af brand, eksplosion og direkte lynnedslag, pludselig udstrømning, stormskader, herunder nedbørskade, såfremt der samtidig er stormskade på bygningen, hvori de sikrede genstande befinder sig og redningsudgifter.

Der dækkes med op til den valgte forsikringssum.

Røveri eller tyveri af genstande hvor tyveriet bemærkes i gerningsøjeblikket dækkes med op til 50.000 kr. pr. skade, hvoraf rede penge dækkes med op til 2.000 kr. pr. skade.

Inkluderet

Bestil et tilbud på personforsikring

 1. Ifyld dit CVR-nummer
 2. Fortæl os lidt om din virksomhed
 3. En rådgiver kontakter dig med et tilbud
CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer
Før rejsen

Tjekliste ved udstationering

Det skal du huske, når du bliver udstationeret:

 • Framelding ved folkeregisteret.
 • Udfylde blanket vedr. ”Bopælsforhold ved fraflytning” og sende til Skat.
 • Evt. søge om skattefritagelse.
 • Evt. ansøge om dansk social sikring.
 • Afregne skat af eventuelle danske feriepenge.
 • Ansøge om fritagelse for dansk PAL-skat på danske pensionsordninger.
 • Evt. ændre danske pensionsordning.
 • Evt. justere dansk forskudsregistrering (udlejning m.v.)
 • Gennemgå dine forsikringer, herunder særligt de som der evt. er i nuværende pensionsordninger (typisk tab af erhvervsevne og præmiefritagelse).
 • Indsende selvangivelse for fraflytningsåret.
 • Anmode om henstand med fraflytterskat på aktier m.v. i forbindelse med selvangivelse
 • Det er en god ide at undersøge reglerne for arv og gave (herunder evt. udarbejdelse/justering af testamente) i det land, hvor du flytter hen til.
 • Oprette en særlig konto til brug for driften af udlejningen af din danske bolig (og som kun benyttes vedr. udlejningen).
 • På månedsbasis bør du lave en opgørelse af indtægter og udgifter i forbindelse med udlejningen.
 • Inden 31/12 i fraflytningsåret bør du vurdere, om der er en restskat for fraflytteråret og er der det, om du kan lave en frivillig indbetaling.
 • Holde styr på opholdsdage (kalender, boarding cards m.v.).
 • Generelt er det godt, hvis du taler med en rådgiver i både Danmark og udstationeringslandet omkring skat, social sikring m.v.
 • Bestil forsikringskort
Få hjælp hos Skat
Forsikringer til dig med forretninger i udlandet

Brug din danske erhvervsforsikring i udlandet

I henhold til EUs regler om tjenesteydelsers fri bevægelighed (Freedom of Services - FOS).tilbyder vi en forsikringsløsning, så dine danske erhvervsforsikringer også gælder i udlandet.

Læs om erhvervsforsikring i udlandet