Bygningsforsikring

Dækker alle dine erhvervsbygninger!

Få et uforpligtende tilbud på bygningsforsikring.

Bygningsforsikring dækker din virksomheds bygninger både dit kontor, butik, lager, produktionshal og de bygninger du udlejer.

​Bygningsforsikring dækker dine erhvervsbygninger mod brand, tyveri og vandskade.

Bygningsforsikringen sørger også for, at du får dækket dine følgeudgifter i tilfælde af en skade, også dem som ikke er åbenlyse.​


  • Genopførsel af bygning

    Få genopført bygning, hvis brandskade udgør 50% eller mere.

  • Afdækning til reparation

    Får du smadret dine ruder, døre eller porte ved indbrud, dækker vi afdækning til reparation.

Bygningsforsikring indeholder Super Standard Basis
Brandskade

Erstatter skade forårsaget ved brand, direkte lynnedslag og eksplosion.

El-skade

Erstatter skade på elektriske installationer eller elektrisk materiel forårsaget af kortslutning eller overspænding i forbindelse lyn.

Naturskade

Erstatter skade forårsaget af voldsomt tø eller skybrud, snetryk og storm

Vandskade

Erstatter skade på bygningen forårsaget af tilfældigt udstrømmende vand, olie og kølevæske fra røranlæg.

Indbrudstyveri

Erstatter den skade tyven forvolder på bygningen, fx ødelagt lås og dør, under et indbrudstyveri.

Anden pludselig skade

Erstatter skade forårsaget af udefra kommende begivenheder andre end de der er omfattet af Standard. Fx påkørsel af bygningen med motorkøretøj.

Tilvalg til bygningsforsikring Super Standard Basis
Fredet bygning og bygningsudsmykning

Dækker forøgede udgifter til specielle byggematerialer og udførselsmetoder, som kræves af myndighederne, for at bringe bygningen tilbage i den stand den havde før skaden. Vægmalerier, relieffer, udvendig udsmykning på bygningen, er også dækket.

Jordskade

Dækker udgifter til oprydning, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse og destruktion af jord, søer, damme og vandreservoirer man ejer, samt udgifter til retablering af samme. Omkostninger til fastlæggelse af skades omfang betales også.

Svampe- og insektskade

Ved angreb af træødelæggende svampe og insekter erstattes skade på eller udskiftning af træværket. Ved angreb af husbukke betales tillige udgifterne til bekæmpelse af disse. Ved angreb af murødelæggende insekter dækkes udgifterne til reparation af beskadiget mørtel, såfremt det er krævet af hensyn til murværkets bæreevne.

Udvidet rørskade

Dækker udgifter til reparation af utætheder i skjulte gas-, olie-, vand-, varme- og afløbsrør, som findes i bygningen, samt retableringsudgifterne. Endvidere erstattes eventuel skade på bygningen, samt skade på haveanlæg og gårdbelægning som følge af udsivning fra rørene. Omkostninger til opsporing af utætheder i rørene er også dækket af forsikringen.

Glas, sanitet og/eller udendørs skilte

Erstatter skade ved brud på glas og sanitet, samt direkte fysiske skader på udendørs fastmonterede skilte, lysreklamer og tilhørende projektøranlæg.

Følgeudgifter er inkluderet i bygningsforsikring

Bygningsforsikringen dækker også følgeudgifter i tilfælde af en skade.  

Restværdi

Bliver din bygning beskadiget med mindst 50 % af nyværdien, kan du vælge, at få nedrevet den ikke skadede del af bygningen og få opført en tilsvarende hel ny bygning, i stedet for at få repareret den skadede bygning. 

Oprydningomkostninger

Oprydningsomkostniner efter en skade samt bortskaffelse og destruktion af de skadede genstande, der ikke kan genanvendes. 

Lovliggørelse

Erstatning for forøgede udgifter som er forbundet med, at myndighederne stiller krav om, at det der genopføres efter en skade skal opfylde nye krav i lovgivningen. 

Haveanlæg og gårdbelægning

Dækker udgifter til retablering af haveanlæg og gårdbelægning samt nyplantning. 

Tilbehør til beboelsesejendom

Dækker haveredskaber og tilbehør til beboelsesbygnings drift, herunder inventar samt fyringsolie og kølemedium i bygningens jordvarmeanlæg. Derudover er TV-, Tele- og datakabler, samt græsklippere, sneslynger, jordfræsere og andre arbejdsmaskiner som ikke registreringspligtige også dækket.

Gælder kun for Super og Standard

Hærværk

Bliver bygning hærget af ren hærværk og/eller vandalisme erstatter vi afrensningen og skaderne på bygningen. Hærværk på glas, sanitet og/eller udendørs skilte er dog kun dækket når du har købt tilvalgsdækning: Glas, sanitet, og/eller udendørs skilte.

Nøgledækning

Bliver nøgler stjålet under et indbrud erstatter vi udgifter til omstilling af låse og nye nøgler.

Sikring af din bygning mod indbrud og tyveri

Vi giver din virksomhed råd og tips til hvordan du kan sikre din virksomheds bygninger mod indbrud eller tyveri.

Tyverisikringsudstyr - få liste her

Sikringsmetoder du bør kende

El-sikkerhed til din virksomhed

En meget stor del af brande på erhvervsvirksomheder har elektriske årsager, dvs. enten forkert brug af elektrisk udstyr eller fejl på udstyr og installationer.​

El-sikkerhed er derfor vigtigt at for din virksomhed - få  vores råd og tips her

Sikre din virksomhed mod brand

For at forebygge og undgå brand i din virksomhed, er det vigtigt, at du har den rette brandsikring.

Brandsikringsudstyr - få liste her 

Andre ejendomsforsikringer til din virksomhed

Få endnu bedre forsikringsdækning og suppler med: