Vi arbejder for

ET TRYGGERE SAMFUND

Hos If fokuserer vi på, at både vores kunder og medarbejdere har det godt, men vi arbejder også for, at samfundet som et hele bliver endnu tryggere for os alle sammen.

Som Nordens førende forsikringsselskab med 3,6 mio. kunder har vi et stort ansvar både i forhold til mennesker, men også i forhold til det samfund og det miljø, vi alle færdes i hver dag.

På kort sigt hjælper vi vores kunder, så snart behovet for hjælp og vejledning opstår. På langt sigt arbejder vi på at forebygge skader, så de helt kan undgås. Foruden skadeforebyggelse arbejder vi for et bæredygtigt miljø ​og et samfund, hvor alle kan leve trygt.

 • Klimaneutral siden 2011

  Vi har været en klimaneutral virksomhed siden 2011.​

 • Et tryggere samfund

  Vi engagerer os aktivt i samfundsspørgsmål og kæmper for et tryggere samfund.​

 • Bæredygtigt miljø

  Via konstante forbedringer mindsker vi til stadighed vores miljøpåvirkning.

Et trygt samfund

H​​os If tager vi et større samfundsmæssigt ansvar, end det vi automatisk pålægges gennem vores forretningsaktiviteter. Ved aktivt at anvende vores viden om risici og skadesforebyggelse, vil vi bidrage til en bæredygtig udvikling af de samfund, hvor vi selv færdes til hverdag.

Forsikring handler om at hjælpe både privatpersoner og virksomheder ved at mindske risici og beskytte sig mod uventede økonomiske tab. Uanset om det drejer sig om at bygge hus eller drive forretning, så giver forsikringer en øget tryghed for det enkelte individ, for virksomheden og for samfundet som helhed. Kort sagt, bidrager forsikringer til at give os større handlefrihed og forsikringer er derfor en vigtig del af et velfungerende samfund.​


Vi hjælper samfundet - og dig

Vi arbejder på at påvirke beslutningstagere til at træffe kloge, langsigtede beslutninger, som er med til at forebygge skader og mindske risici. Et eksempel er, at If arbejder for at få samfundsplanlæggerne til at tage hensyn til risiciene for forhøjet vandstand, når de tager stilling til ønsker om sønære boliger.

Et andet eksempel er trafiksikkerheden, hvor If i mange år har arbejdet for at få sikrere trafik omkring skoler og hvor der ofte færdes børn. Ifs forskere analyserer bl.a. vores omfattende skadestatistik, med det formål at oplysningerne anvendes til at øge trafiksikkerheden både for bilisterne og de bløde trafikanter.


Samfundsmæssige aktiviteter

Den vigtigste målgruppe for If er børn og unge, især i forhold til vores samfundsmæssige aktiviteter. If samarbejder med organisationer, der arbejder imod negative fænomener såsom segregation og isolation, og for at skabe et tryggere samfund for alle, især børn.​​​

Bæredygtigt miljø

Vi tager ansvar​

Forsikringsselskaber har en forholdsvis lav miljømæssig påvirkning, men det betyder ikke nødvendigvis, at vi ikke skal arbejde på at forbedre miljøet. Hos If har vi den holdning, at alle, uanset branche, bør tage ansvar for den verden vi lever i.

Vores medarbejdere besidder stor viden og engagement i den branche, vi arbejder i, og vi kæmper for at gøre vores indflydelse gældende i samfundsdebatten, når fokus ligger på miljø og samfundstryghed.

Derudover bruger vi vores viden om skadeforebyggelse til at hjælpe vores kunder med at påvirke miljøet mindre, og vi stiller store miljøkrav til vores leverandører og samarbejdspartnere – alt fra autoværksteder, byggevirksomheder og rejsearrangører.

Med hensyn til egne driftsindkøb, prioriterer vi i videst muligt omfang miljømærkede indkøb. Vi er således medlem af ”Netværk for Miljømærkede Indkøb”, hvor vi arbejder for at fremme de officielle miljømærker som Svanemærket og EU-Blomsten.


Ifs miljørapporter


Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål vedrørende Ifs miljøarbejde, er du velkommen til at kontakte Miljøansvarlig Bo Petersen på telefon 36 87 40 69.​​​​​


Skadeforebyggelse

Vi hjælper vores kunder med at forebygge skader og mindske risici, så fremtidige skader forhåbentlig undgås. Dette gør vi gennem en langsigtet indsats, der samtidig hjælper vores kunder med at spare penge, men også med at passe på miljøet.

Både privatpersoner og virksomheder har et stort behov for at forsikre sig mod vejrmæssige risici, og derfor tilbyder vi også denne form for forsikring. Selv ved fremtidige klimaforandringer vil vi fortsat tilbyde at forsikre disse risici til rimelige vilkår og priser.

Et stabilt samfund er grundlaget for forsikringsbranchens forretning, og vi bidrager derfor aktivt til at mindske risikoen for klimaforandringer og deres negative konsekvenser.

Vi vil arbejde både for at reducere udledningen af ​​drivhusgasser, og for at vores samfund kan være forberedt på at imødekomme flere og mere alvorlige vejrrelaterede skader i fremtiden.


Krav til leverandører

​Hvilke leverandører vi vælger at samarbejde med, har en større indflydelse på miljøet, end de fleste mennesker tror.

Regnestykket er simpelt: Vi håndterer for eksempel 550.000 bilskader hvert år sammen med vores leverandører.

Når vi stiller miljøkrav til vores leverandører, er vi medvirkende til at reducere miljøpåvirkningen fra f.eks. autoskader.

Netop derfor kræver vi, at alle vores leverandører levet op til vores høje miljøkrav – lige fra arbejdsmaterialer og arbejdsmetoder til udslip og affaldshåndtering.


Miljømål og miljøpolitik

Vores strategi går ud på konstant at mindske vores miljøpåvirkning, og dette gør vi ved hele tiden at stræbe efter miljømæssige forbedringer. Disse forbedringer skal være en daglig, integreret del af vores aktiviteter.

Vi stræber efter at anvende de bedste og mest anerkendte metoder og arbejder efter følgende syv miljømål:

 1. At øge vores interne bevidsthed om miljøspørgsmål og tilbyde relevant uddannelse efter behov.
 2. At minimere affald fra vores virksomhed og i stor udstrækning genbruge og genvinde materialer.
 3. At minimere vores forbrug af energi, vand og råvarer, og genbruge og genvinde materialer hvor det er muligt.
 4. At indføre miljøhensyn i vores produkter og ydelser.
 5. At minimere skadehåndteringens påvirkning af miljøet.
 6. At tage hensyn til miljøet i forbindelse med investeringer.
 7. At vi fremmer klima- og miljøaktiviteter gennem vores samfundsmæssige initiativer.

Miljøpolitik
Vores miljøansvar udspringer af If-koncernens overordnede miljøpolitik. Det centrale i miljøpolitikken er, at vi hos If i dagligdagen skal handle konkret for et bedre miljø, og altid stræbe efter at finde den bedst mulige miljømæssige løsning – for os selv, vores kunder, vores leverandører og vores partnere.

Indholdet i miljøpolitikken

 • Ved hjælp af retningslinjer og støtte skal vi altid give vores medarbejdere mulighed for at arbejde miljøvenligt.
 • Vi udvikler produkter, processer og skadeforebyggende ydelser, som skal hjælpe vores kunder med at agere miljøvenligt og mindske risikoen for miljøskader.
 • Vi opfordrer, støtter og stiller krav til vores leverandører og partnere i deres bestræbelser på at arbejde mere miljøvenligt.
 • Gennem retningslinjer og støtte skal medarbejderne altid kunne være miljøvenlige.
 • Vi skal altid informere om miljørisici og deltage aktivt i klimadebatten.


Klimapåvirkning

Hos If har vi gennem mange år arbejdet aktivt med at reducere vores miljøpåvirkning, og frem for alt har vi stræbt efter at mindske vores CO2-udslip. De seneste år har vi reduceret antallet af rejser ved at ændre i vores mødekultur, og siden 2011 har vi været en klimaneutral virksomhed.

Fordi vi er et af de førende forsikringsselskaber, har vi store muligheder for at arbejde med klimaspørgsmål – både på egen hånd og i samarbejde med vores leverandører og kunder. Udover at reducere antallet af tjenesterejser tager vi også ansvar ved at investere i en række projekter, som reducerer CO2-udslippet globalt.

Klimaneutral virksomhed siden 2011
If har siden 2011 været en klimaneutral virksomhed. Det vil sige, at al miljømæssig påvirkning medfører en direkte udgift. På den måde øger vi klimabevidstheden i If, så alle medarbejdere arbejder sammen mod et fælles, langsigtet mål om at mindske vores påvirkning af miljøet og samtidig sænke de omkostninger, miljøpåvirkningen medfører.

Klimakompensation gennem globale forpligtelser
Siden 2011 har vi støttet klimaprojekter, og i 2013 påbegyndte vi vores støtte af et klimaprojekt, som arbejder med at uddele energieffektive brændekomfurer i byer i Indien. Brændekomfurerne er moderne og effektive, samtidig med de reducerer klimabelastningen. Sammenlignet med almindelige brændekomfurer reducerer disse skovrydning og dermed drivhusgasser med 60 %. Mindre skovrydning betyder færre oversvømmelser, færre udtørrede arealer og forbedret CO2-binding.

Den økonomiske støtte vi giver, modsvarer omkostningen for den CO2, som If selv udslipper i Norden. Projektet er et såkaldt Gold Standard-projekt, hvilket er en internationalt anerkendt certificeringsstandard udviklet i samarbejde med blandt andet WWF. Gold Standard garanterer et projekt med høje krav til udslipsreduktion og står for kvalitet, holdbarhed og social ansvarlighed. Udover WWF står over 70 miljøorganisationer verden over bag Gold Standard.

Ændret adfærd med positivt resultat
Eftersom vores største CO2-udslip sker i forbindelse med tjenesterejser, har vi i mange år arbejdet aktivt på at ændre vores interne mødekultur. Dette er sket ved helt enkelt at rejse mindre og samtidig øge antallet af videokonferencer.

Ændringen betyder, at vi i dag har 95 video- og internetkonferenceanlæg i vores koncern. Fordi disse anlæg har erstattet de traditionelle rejseaktiviteter, har If siden 2007 kunnet reducere antallet af rejser med næsten 40 %, hvilket svarer til et tocifret millionbeløb i økonomiske besparelser.​

Ifs totale kuldioxidudledning - både direkte og indirekte - udgjorde i 2016 omkring 8.389 tons. Ca. 85 % af udledningen, svarende til omkring 7.100 tons, havde sin oprindelse i officielle rejser med fly, tog og bil.

Ca. 1.100 tons kuldioxid af den samlede udledning kommer fra såkaldt indkøbt energi, fremfor alt i form af fjernvarmeopvarmning på vores kontorer. Vi har siden 2013 købt al vores elektricitet fra vedvarende energikilder.


Miljøforsikring til virksomheder

​Er du kunde hos If, kan du købe en miljøforsikring til din virksomhed.

Med en miljøforsikring hos os, får du dækket virksomhedens ansvar i forhold til miljøskadeloven.​ Har din virksomhed forårsaget en miljøskade, kan I blive gjort ansvarlig, selvom I ikke har gjort noget galt.​

Miljøforsikringen dækker de omkostninger der skal til, for at føre naturen tilbage til det, den var før skaden.​

Få mere at vide om miljøforsikring​ her​​​.

If og forsikringssvindel

Vi tror på dig som kunde og vi hjælper dig alt det, vi kan - vi beskytter dig også mod forsikringssvindel​​!

Hos If tror vi på vores kunder, og vi giver dig altid en god og retfærdig behandling. Når man arbejder med forsikringer, arbejder man inden for fællesskabsprincippet: Dvs. at mange har forsikringer, så de få der kommer ud for en ulykke eller en skade, kan få hjælp, når de har brug for det. Det giver økonomisk sikkerhed for dig som kunde, da du altid har os og de andre kunder i ryggen.


Forsikringssvindel går ud over os alle

Det er altid vores udgangspunkt, at kunderne giver os korrekte oplysninger, både når forsikringen købes, og når der sker en skade. Men vi ser desværre også, at det ikke er alle skadeanmeldelser, der er korrekte og ærlige, og de sager tager vi meget alvorligt.

I Danmark opdages der forsikringssvindel for ca. 500 mio. kroner årligt, hvilket er et uacceptabelt beløb, som vi ikke ønsker, at vores helt almindelige og ærlige kunder skal være med til at betale for.


Vi følger reglerne

Vi gør meget ud af at følge de juridiske og etiske regler i branchen, og derfor er det en naturlig del af vores strategi og vores sociale ansvar at forebygge og bekæmpe forsikringssvindel.

Vi har klare regler for, hvordan dette efterforskningsarbejde foregår:

 • Vi følger de til enhver tid gældende etiske og juridiske regler på området
 • Vi følger forsikringsbranchens kodeks for undersøgelse af forsikringssvindel
 • Vi har tydelige interne, etiske regler for efterforskning

Hensynet til vores kunder er størst, men er der er tale om falske anmeldelser, efterforsker vi sagen. Vi har erfarne medarbejdere, der står for arbejdet med at forebygge og efterforske forsikringssvindel og organiseret finansiel kriminalitet.

Målet er enkelt: At beskytte dig som kunde, så du ikke kommer til at betale for andres forsikringssvindel.

Læs mere om branchens fokus på og danskernes holdning til forsikringssvindel

Initiativer og medlemskaber

​​Hos If tror vi på, at vi er stærkere i fællesskab. Gennem vores viden kan vi bidrage til et mere bæredygtigt miljø – men det er svært at gøre det på helt egen hånd.

Derfor engagerer vi os i klimadebatten og deltager i en række miljøinitiativer som disse:

 • ClimateWise – Forsikringsbrancens globale samarbejde for at reducere klimarisici
 • Global Insurance Industry Statement – Samarbejdserklæring mellem forsikringsselskaber og regeringer verden over
 • Carbon Price Communique – Internationalt netværk af virksomheder, som samarbejder om global indsats mod klimaændringer
 • Klimakompensering – Klimakompensation, der støtter projekter i udviklingslande
 • Netværk for Miljømærket Indkøb – Indkøbernetværk for virksomheder med fokus på miljømærkede produkter og services
 • WWF i Fi​nland – Energibesparende tiltag i samarbejde med WWF
 • Nord-Star – Nordisk forsikringssamarbejde som hjælper husejere med at forebygge klimaskader


Forsikringsbranchens miljøarbejde

Forsikringsforbundene i Norden har siden 2007 samarbejdet om at skabe en fælles platform for den nordiske forsikringsbranches klimaarbejde.

Forsikringsbranchen deltager også sammen med andre dele af erhvervslivet i forskellige fora. Det gælder for eksempel offentlige undersøgelser, hvor målet er at gennemføre nødvendige ændringer i samfundet for at forebygge skader som skyldes klimaændringer og for at mindske udslippet af klimagasser.

Her finder du vores

Kampagner