Brandfarlige væsker og andre risici i din virksomhed

I din virksomhed kan der være mange forskellige ting, som er brandfarlige og de kan udgøre en stor risiko for, at der opstår brand.

Du får her en liste over brandfarlige ting, som kan forekomme i din virksomhed.  Gennemgå din virksomhed for brandfarlige ting og sikre, at du har styr på hvordan du skal opbevare og håndtere dem bedst muligt, for at de ikke udgør en brandfare for din virksomhed.

Brandfarlige væsker

Brandfarlige væsker skal altid opbevares og anvendes efter forskrifterne. Brandfarlige væsker har et flammepunkt under 100 grader C. Flammepunktet er den laveste temperatur, hvor en væske under normale trykforhold afgiver antændelige dampe.

F.eks. afgiver benzin ved almindelig stuetemperatur antændelige dampe, når flammepunktet ligger under stuetemperatur.

Har du brandforsikring med klausul om antallet af oplagsenheder?

I så fald kan du benytte dette skema til at finde frem til, hvor mange liter 1 opslagsenhed svarer til:

Fareklasse Antal liter Flammepunkt [°C] 
I
1 Under 23
II
5 Over 23 og under 60
III
50 Over 60 og under 93

Hvad skal du ellers være opmærksom på?

  • Større mængder af brandfarlig væske skal være brandsikkert adskilt og godkendt af beredskabschefen
  • Ventilation og el-installation skal være i orden.
    Bemærk, at ATEX direktivet er gældende for virksomheder, der har eksplosionsfarlige områder i produktionen
  • I produktionslokaler må du kun opbevare små mængder, svarende til dagsforbrug
  • Brandslukkere er i orden (Læs produktblad fra din leverandør af brandvæsker)

Affaldscontainere og udendørs brandbart oplag

Placér udendørs affaldscontainere og brandbart oplag, så der ikke er risiko for at brand heri kan brede sig til bygning, nabo eller andet oplag.

Selvantændeligt affald

Affald, der kan selvantænde og affald, der kan afgive brandfarlige gasser, skal du håndtere specielt.

F.eks. kan produkter, der bruges til overfladebehandling af trævarer indeholde linolier, som kan selvantænde.

Affald, klude og papir, der har været brugt til sådanne produkter, skal du lægge i metalbeholdere med selvlukkende og tætsluttende låg og flytte dem til et sikkert sted uden for bygningen.

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge i produktions- og lagerlokaler, hvor der arbejdes med eller lagres brandfarlige/let antændelige varer.

  • Der skal være tydelig skiltning om forbud både i bygningen og på døre og porte til bygningen.
  • Sæt gerne store askebægre ved indgangene.
Et vigtigt første skridt i brandsikkerhed at at identificere brandfarlige ting i virksomheden.
Vigtigt at huske at huske på: Placer ikke affaldscontainere foran bygninger.