Brandsikringsudstyr til din virksomhed

For at forebygge og undgå brand i din virksomhed, er det vigtigt, at du har den rette brandsikring. Vi giver dig en oversigt over brandsikringsudstyr her.

Branda​larmsanlæg

Et automatisk brandalarmanlæg (ABA) holder "vagt" døgnet rundt og alarmerer helt automatisk brandvæsenet.

Vedligeholdt brandalarmanlæg giver rabat

Sørger du for at vedligeholde din brandalarmanlæg, vil vi oftest give rabat på din brandforsikring.

Brandv​​entilation

Brandventilation kan redde menneskeliv fordi flugtvejene ikke bliver fyldt med røg. Brandventilation sørger for, at røg og varme kan komme ud af det lokale, hvor det brænder.

Brandventilationsanlægget begrænser risikoen for røggaseksplosion eller overtænding og reducerer skade på personer, inventar og bygninger.

Brand-, brandsektions- og brandcellevægge

Brandvægge skal sikre, at en eventuel brand begrænses til en mindre del af bygningen.

 • Brandsektionsvægge deler bygningen op i store sektioner, som igen kan opdeles i mindre brandceller.
 • Brandsektionsvægge er typisk af mur eller beton mens døre og porte i brandsektionsvægge er af stål.
 • Brandcellevægge er typisk af træ med gipsbeklædning og har døre af træ.

Den tilladte størrelse af de enkelte brandsektioner og brandceller afhænger af virksomhedens art og sikringsanlæg fx brandalarmeringsanlæg eller vandsprinkleranlæg.

Vigtigt at bygningernes brandopdeling er i orden

Det er meget vigtigt, at bygningernes brandopdeling er i orden.

Vi anbefaler derfor, at du regelmæssigt kontrollerer at:

 • Huller ved rør, ventilationskanaler er brandsikkert tætnet
 • Tætning mod tagunderside er i orden
 • Brandmur/brandkamserstatning er intakt
 • Brandporte og eller -døre lukker tæt og automatiske lukkesystemer fungerer
 • Der ikke er brugt kiler og lignende til at holde port/dør fast i åben stilling.

Håndslukkere

I starten er alle brande små og på begynderstadiet kan de let slukkes med håndslukningsudstyr som vandslange, pulver og C02 slukker.

Det tager ikke mange minutter, før branden er blevet for stor til, at du kan slukke den med håndslukningsudstyr. Derfor er det meget vigtigt, at branden bliver opdaget så hurtigt som muligt og at dine medarbejdere ved, hvor håndslukningsudstyret er, og hvordan det skal bruges.

Vigtigt at vide

 • Sørg for tilstrækkeligt med brandslukkere og vandslanger
 • Kontroller løbende, at slukningsudstyr er let tilgængeligt, tydeligt afmærket og forskriftsmæssigt efterset
 • Medarbejderne skal være instrueret i brugen af håndslukkere.

Eftersyn og trykprøvning af håndslukkere

Alle former for håndslukkere skal have foretaget eftersyn hvert år. Trykprøvning af beholdere over 2 liter skal foretages af et certificeret firma.

Hvor tit skal eftersyn ske?

 • Hvert 5. år for vand-, pulver- og skumslukkere
 • Hvert 10. år for kulsyreslukkere (CO2-slukkere).

Vandsprinkleranlæg

Et automatisk vandsprinkleranlæg holder "vagt" døgnet rundt. Det starter slukning af brand og alarmerer automatisk brandvæsenet. Et sprinkleranlæg kan enten slukke en brand i begyndelsesfasen eller kontrollere branden, indtil brandvæsnet kommer.

Vedligeholdt vandsprinkleranlæg giver rabat

Sørger du for at vedligeholde dit vandsprinkleranlæg,  vil vi oftest give dig rabat på din brandforsikring.

Automatisk rumslukningsanlæg

Et automatisk rumslukningsanlæg frigiver en gas og er specielt udviklet til brandbeskyttelse af følsomme, elektriske og elektroniske instrumenter og udstyr. Gassen reducerer iltprocenten i rummet til under ca. 15% og slukker på den måde branden.

Anlæggene bliver oftest brugt til at beskytte mod brand i lukkede rum:

 • IT-rum
 • Krydsfelt- og el-tavlerum
 • Rum med vitalt produktionsudstyr
 • Punktbeskyttelse i procesanlæg​

Firetrace brandslukningssystem

Direkte montering på udstyret uden brug strøm