Brugervilkår for Mine sider

1. Aftaleparter

1.1 Parterne i disse brugervilkår er If Skadeförsäkring AB (publ), svensk org. nr. 516401-8102, herunder dets filialer i Danmark, Norge og Finland (”If”) og Ifs kunde samt kundens forsikringsmægler (samlet benævnt ”Brugeren”). Hvis Brugeren er forsikringsmægler, må denne alene tilgå og bruge Mine sider, såfremt forsikringsmægleren er registreret som forsikringsformidler hos Finanstilsynet og er i besiddelse af en gyldig fuldmagt, i henhold til hvilken vedkommende kan repræsentere Ifs kunde.

2. Aftalens indhold

2.1 Disse brugervilkår (”Aftalen”) indeholder de nærmere vilkår for anvendelsen af Mine sider. Vilkårene i Aftalen kan ændres i overensstemmelse med Aftalens pkt. 11. I tillæg til Aftalen gælder eventuelle tjenestevilkår og instruktioner, der specifikt er angivet at måtte gælde for en konkret tjeneste i Mine sider.

Skift sprog

English | Svenska | Norsk | Suomeksi

Sådan administreres adgang

  1. Log ind på Mine sider med Bank-ID
  2. Gå til Indstillinger for at se brugere med adgang
  3. Klik på prikkerne ud for brugerens navn, og skift adgang

3. Mine sider tjenester og autoriserede brugere

3.1 Mine sider er en elektronisk tjeneste stillet til rådighed af If. Brugeren kan udpege en repræsentant enten hos Ifs kunde eller hos den part, som Brugeren har tildelt adgangsrettigheder til Mine sider (”Autoriseret Bruger”). Login sker med NemID, og både Brugeren og den Autoriserede Bruger godkender Aftalens vilkår første gang, de logger ind på Mine sider.

4. Papirløs tjeneste

Brugeren kan vælge et digitalt kundeforhold med papirløs tjeneste. Hvis Brugeren vælger papirløs tjeneste, vil nogle forsikringsdokumenter, som fx policer, forsikringsvilkår og skadesdokumenter, herunder afgørelser og kommunikation vedrørende skader, alene blive sendt digitalt til Mine sider. Dokumenter, der ikke bliver leveret digitalt til Mine sider, vil blive sendt til Brugeren med almindelig post. En detaljeret beskrivelse af den papirløse tjeneste kan findes her: Samtykke til at modtage e-dokumenter.

Brugeren bliver informeret med en særskilt notifikation hver gang, der er blevet leveret et forsikringsdokument til Mine sider. Brugeren er ansvarlig for at tilføje de relevante personer, der skal modtage en sådan notifikation, og for at holde kontaktinformationen up-to-date.

5. Andre leverandørers tjenester på Mine sider

5.1 If kan tillføje dokumenter og information fra andre leverandører til Mine sider. Endvidere kan If på Mine sider formidle tjenester fra andre leverandører. Hvis Brugeren tilmelder sig sådanne tjenester, forpligter denne sig til at efterleve disse tjenesters brugervilkår. If er ikke ansvarlig for sådanne tjenester, eventulle fejl i information deri eller for anvendeligheden af tjenesterne leveret af andre leverandører.

5.2 If har ret til på Mine sider at opbevare dokumenter leveret af If, Brugeren eller en tredjemand samt alle risk management-dokumenter, medmindre Brugeren udtrykkeligt har forbudt dette.

6. Brugerens og den autoriserede brugers forpligtelser

6.1 Brugeren administrerer alle adgangsrettigheder vedrørende kundens brug af Mine sider. Brugeren definerer i hvilket omfang en person, der agerer på vegne af kunden, er autoriseret til at bruge Mine sider og have adgang til informationen, der er tilgængelig på Mine sider. Brugeren er ansvarlig for udelukkende at give brugeradgang til de personer, der har brug for sådanne adgange for at kunne udføre deres arbejdsopgaver, og for at sikre, at disse personer ikke over for tredjemand offentliggør fortrolig information tilgået via Mine sider. Yderligere information om, hvordan man definerer brugerprofiler, findes på Mine sider.

6.2 Brugeren er ansvarlig for at sikre, at kun Brugeren og den Autoriserede Bruger har adgang til Mine sider. Brugeren er ansvarlig for alle aktiviteter, der er foretaget, når en Autoriseret Bruger er logget ind på Mine sider.

6.3 Brugeren accepterer at sørge for, at alle adgangsrettigheder er up-to-date. Brugeren er ansvarlig for at slette den Autoriserede Brugers adgang til Mine sider, hvis den Autoriserede Bruger har forladt Ifs kunde eller ikke længere skal have adgang. Brugeren skal ligeledes informere If, hvis en forsikringsmæglers fuldmagt er ophørt.

6.4 Brugeren skal for egen regning erhverve enhver hardware, software og dataforbindelse, som er nødvendig for at anvende Mine sider, og er ansvarlig for disses drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt sikkerhed (herunder passende anti-virus og malware-beskyttelse) og funktionalitet.

6.5 Brugeren må ikke selv - eller tillade andre at - ændre, kopiere, udføre screen-scraping, skjule, sælge, udleje, sublicensiere, forære væk eller på anden måde overdrage Mine sider eller dets komponenter, datapakker og lag (eller dele heraf).

6.6 Brugeren forpligter sig også til ikke at fjerne eller ødelægge nogen varemærker eller øvrige immaterielle rettigheder, som er forbundet med eller indeholdt i Mine sider eller dets komponenter, eller information og resultater, som hidrører fra anvendelsen af Mine sider, herunder tredjemands meddelelser og ophavsretsinformation, samt til at sikre, at en sådan kildeinformation bevares intakt.

6.7 Brugeren skal anvende Mine sider på den tilsigtede måde og må hverken manipulere anmodninger eller oprette tekniske grænseflader til Mine sider eller dets komponenter, som muliggør udvinding af data.

7. Immaterielle rettigheder

7.1 Internetsiden vedrørende Mine sider indeholder materiale, som er ophavsretligt og varemærkeretligt beskyttet samt beskyttet af øvrige immaterielle rettigheder (samlet benævnt ”Immaterielle Rettigheder”). If ejer de Immaterielle Rettigheder til Mine sider internetsiden og materialet herpå.

7.2 Brugeren må ikke, hverken elektronisk eller på anden vis, formidle, publicere, linke til, kopiere, gøre offentligt tilgængeligt eller på anden måde udnytte den beskyttede information, som findes på Mine sider, uden forudgående skriftligt samtykke fra If.

8. Behandling af personoplysninger og dataverificering

8.1 If og Brugeren forpligter sig til at behandle personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende persondataregler (databeskyttelsesloven og GDPR) og anden øvrig lovgivning. If behandler personoplysninger med det formål at stille Mine sider til rådighed. Her kan du læse mere om, hvordan If behandler personoplysninger: Behandling af personoplysninger

8.2 If har ret til i sit informationssystem at gemme oplysninger omkring Brugerens kontakter og engagement med If.

9. Begrænsning af adgang

9.1 If har ret til at begrænse eller opsige en Brugers eller en Autoriseret Brugers adgang til Mine sider - permanent eller midlertidigt - i tilfælde af misligholdelse af en bestemmelse i Aftalen eller i de service-specifikke kontraktuelle vilkår og instruktioner, eller hvis Aftalen er ophørt.

10. Ansvarsfraskrivning

10.1 Brugeren accepterer, at anvendelsen af Mine sider er gratis, og at information og materiale, der er tilgængeligt på Mine sider, er blevet indsamlet fra diverse databaser. Derfor kan If ikke garantere, at information og dokumenter på Mine sider til enhver tid er korrekt, fyldestgørende og består af den seneste version. Hvis der er nogen uoverensstemmelse eller konflikt mellem informationen i de dokumenter, der findes på Mine sider, og det parterne har aftalt, vil det, der fremgår af parternes aftale, have forrang. Derudover kan informationen, der findes på Mine sider, ikke betragtes som tilbud eller tilsagn, der er bindende for If, medmindre andet udtrykkeligt fremgår.

10.2 If er ikke ansvarlig for nogen skade eller tab, uanset om det udgør direkte eller indirekte tab, som følge af anvendelsen af Mine sider. If er heller ikke ansvarlig for tab eller skade, som hidrører fra fejl i tjenesten eller informationen på Mine sider, eller hvis Mine sider ikke er tilgængelig.

11. Krænkelse af tredjemands rettigheder – erstatning og skadesløsholdelse

11.1 Hvis Brugeren har misligholdt Aftalen eller øvrige brugervilkår, som Brugeren er blevet informeret om, er Brugeren ansvarlig for ethvert krav vedrørende krænkelse af tredjemands immaterielle rettigheder, som kan tilskrives denne misligholdelse. Brugeren skal for egen regning bistå If, såfremt If måtte ønske det, med at forsvare eller håndtere ethvert krav, som måtte blive rejst mod If, som følge af den påstående krænkelse af tredjemands immaterielle rettigheder, og Brugeren skal erstatte og skadesløsholde If i enhver henseende for tab og omkostninger, som kan rettes mod If vedrørende en sådan krænkelse, der er forårsaget af en uretmæssig anvendelse af hele eller dele af Mine sider.

12. Ændringer

12.1 If har ret til at ændre vilkårene i Aftalen, instruktionerne og priserne gældende for Mine sider. If skal informere Brugeren omkring enhver ændring af førnævnte pr. e-mail, brev eller i forbindelse med, at der logges ind på Mine sider, og ændringerne skal træde i kraft pr. den dato, som er angivet i underretningen om ændringen.

12.2 Brugeren accepterer de nye vilkår, instruktioner og priser ved fortsat at benytte Mine sider efter den ikrafttrædelsesdato, som er angivet i underretningen om ændringer.

13. Ikrafttræden og opsigelse

13.1 Aftalen træder i kraft, når Brugeren eller den Autoriserede Bruger første gang logger ind på Mine sider. Aftalen løber, indtil den opsiges.

13.2 Hver part kan opsige Aftalen uden grund og med øjeblikkelig virkning, det vil sige uden opsigelsesvarsel. Opsigelsen skal være skriftlig bortset fra det tilfælde, hvor Brugeren ikke længere er kunde hos If, i hvilket tilfælde Aftalen ophører automatisk. Inden for 3 måneder efter Aftalens ophør skal Brugeren, efter begæring til If, have adgang til Mine sider med det formål at kopiere eller printe data, som vedrører Brugeren.