Få styr på virksomhedens el-sikkerhed og undgå brand

En meget stor del af brande i virksomheder har elektriske årsager, det kan enten forkert brug af elektrisk udstyr eller fejl på el-udstyr og el-installationer.

Læs mere herunder, eller få et uforpligtende tilbud på ejendomsforsikring.

Bestil skræddersyet tilbud

Kontrol og eftersyn af el-installationer

Det er virksomhedens ledelse eller ejer, som har ansvaret for, at el-installationerne er i orden og lovligt udførte.

Regelmæssig kontrol af el-installationer og -anlæg samt gode sikkerhedsrutiner vil kunne begrænse antallet af el-brande væsentligt.

Grundlæggende forebyggelse

 • Gode rutiner for eftersyn af elektriske anlæg og -udstyr
 • Regelmæssig vedligeholdelse af elektriske anlæg og -udstyr (hvor ofte dette skal finde sted, afhænger bl.a. af anlæggets alder og belastning)
 • Information til ansatte om, at de har et ansvar for at melde skader og fejl på elektriske anlæg og -udstyr.

Vær specielt opmærksom på at:

 • Der ikke er ødelagte/knuste dæksler, kontakter, lamper, ledninger/kabler m.v.
 • Udstyr, som er i stykker, ikke må bruges.
 • Der ikke er lugt eller misfarvning.
 • Tildækning af varmegivende udstyr (ovne, el-radiatorer o.a. apparater) ikke må ske.
 • Støv og skidt i udstyr og tavler fjernes.
 • Lågerne i eltavlen er lukkede.
 • Der ikke er brandbart materiale i nærheden af tavleanlæg (helst 1 m. friareal omkring tavle).
 • Sikringer og udstyr ikke føles unormalt varme.
 • Udbedring af fejl skal foretages af en autoriseret el-installatør.
 • Så mange el-apparater som muligt bør afbrydes ved hovedafbryder ved arbejdstids ophør.

Termografering af tavleanlæg

Vi anbefaler termografering af tavleanlæg.

Hvorfor er det vigtigt?

El-installationer er udsatte for påvirkninger som vibrationer, fugt, snavs, korrosion og mekanisk slidtage.

Der udvikles varme i alle kabler og koblingspunkter. 

Når strømstyrken varierer, eller strømmen slås til og fra, varierer også temperaturen. Dette fører til, at komponenterne skiftevis udvider sig og trækker sig sammen og koblingsklemmerne kan med tiden blive løse.

Ved regelmæssig termografering kan svage punkter i bl.a. el-tavleanlæg opdages, før det udvikler sig til en skade.

Termografering af el-tavler er en billig og nem måde til forebyggelse af brand og havari med dyre produktionsstop til følge.

Det er vigtigt, at fejl opdages så tidligt, at reparationen kan planlægges og udføres på tider, hvor det passer bedst ind i den daglige drift.

Brand i el-truck under opladning

Mange brande starter under opladning. Rigtig indretning af ladepladsen er derfor vigtig.

Tiltag, som kan reducere risikoen:

Under ladning dannes eksplosionsfarlige gasser: 

 • Sørg for rigelig ventilation.

Kortslutning i laderen medfører antændelsesrisiko:

 • Monter lader på ubrændbart underlag, og beskyt den mod påkørsel.

Skade på ladekabel medfører kortslutningsrisiko:

 • Kabellængden må ikke overstige 3 m, og
 • Ladekablet skal hænges, så det ikke beskadiges.

Det skal være brandslukkere ved ladeområdet:

 • Monter 6 kg CO2 brandslukker.

Ladepladsen bør markeres tydelig f.eks. med markeringsstriber:

 • Der skal være et minimum 2 m. bredt friareal,
 • trucken skal stå på ubrændbart underlag,
 • tobaksrygning og brug af åben ild er forbudt (skiltning), og
 • opladning må ikke ske i eksplosionsfarlige områder.

Yderligere sikringsforanstaltninger

Ladeplads for mere end én el-truck kræver yderligere sikringsforanstaltninger.

Projektører, spotlights, halogen og lignende

Lamper f.eks. spotlights med halogenpærer bliver meget varme. Det er derfor vigtigt, at de ikke er placeret tæt på brandbart materiale.

Lysstofrør

Har du lysstofrør, der blinker, kan der ske en overophedning i glimtænderen - så sørg for at udskifte dem med det samme.

Vælg rigtig pære

Brug ikke kraftigere pærer end lampen er godkendt til.